diumenge, 17 de juny de 2018

CASA TERESA CORRETGER
Malgrat de Mar - el Maresme

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:
pàgines 61-62

que diu:


En data 18 de març de 1905 és concedida llicència d'obres a Teresa Corretger per 'demoler y construir casa de su propiedad' (mestre d'obres Joan Dotras).
L'any 1971 es demana llicència d'obres per construir dues habitacions en el terrat.

Descripció:
Casa entre mitgeres de 5 metres de façana per 14 de fondària, amb baixos, primer pis, golfes i teulada a dos vessants. Aquesta casa es d'estil modernista, amb una entrada lateral, i un finestral al costat amb planta baixa, i amb una balconera amb voladís i una finestra en planta primera. La balconera es sitúa d'amunt l'entrada a la casa, seguint la jerarquia compositiva de façana. En planta golfes trobem dues petites obertures.
Façana bellament decorada, cal destacar l'ordre compositiu i els elements ornamentals: remat/coronament de les parets que retallen formes escalonades rematades en ceràmica, formes corbades a les obertures arrodonides, emmarcades i ornamentades amb relleus amb morius florals de gran riquesa. També trobem formes ondulades al balcó, que utilitza l'arc capanell i l'alfiz.
Magnífic el treball de forja de la barana ondulada del mateix.
Interiorment s'estructura com una típica casa de cos, embigat i escala paral·les a la façana, pas lateral amb l'entrada i sales a un costat. Al pati trobem un annex en planta baixa, destinat a cuina.

Altre enllaç amb informació:CAN PERE PRATS
Malgrat de Mar - el Maresme

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

No he trobat el nom de qui va fer aquest edifici.
Enllaç amb informació i descripció:
pàgines 47-48

que diu:
El 18 de gener de 1928 és concedida llicència d'obres a Francesc Prats per construir una casa; el contractista fou Salvador Buñol regí.
L'11 d'octubre de 1946 és concedida llicència d'obres a Pere Prats Soler per reformar la casa (es construeix l'annex del patí, enganxat per mitgera a la finca del carrer Mossén Cinto Verdaguer,12), el contratista fou Salvador Buñol Regí i l'arquitecte Francisco Portillo Quintana, mateix autor que la casa del carrer Alsina,1, propietat d'una germana de Pere Prats.

Descripció:
Finca entre mitgeresen catonada; l'edificació principal es disposa a la cantonada. Casa de 8,7+ 16,80 metres de façana amb planta baixa i teulada a dos vessants. Aquesta casa es d'estil neoclàssic; composició formal de la façana, segons un ritme vertgical de falses pilastres, que emmarquen les obertures i unes faxes horitzontals (sòcol-cornisa) que la resegueixen en tot el perímetre; de composició segons eixos geomètrics, l'esntrada es sitúa al costat petit, carrer del Carme, mentre al costat llarg trobem tres finestres a l'eix de la façana. Aquests eixosw es veuen reforçats en el remat de coberta, per un enlairament de la barana de ramat, seguint formes ondulades, per tal d'amagar el punt més alt del carener. L'entrada s'enfatitza amb un frontís arquitrabat.
Les motllures de composició de la façana, i l'arquitrabat, es formen a base de maó massís acabat arrebossat amb morter de calç. El sòcol es de pedra natural (travertí).
Auesta casa guarda moltes similituds compositives i d'acabats amb el conjunt de tres cases del carrer Escoles,4-6, i la del carrer Alsina,1.
En aquest cas, tant importatnt és la casa, com el pati i el pavelló al llarg del carrer Verdaguer, que posibiliten l'obertura de la illa tancada de cases per aquest costat.

Altre enllaç amb informació:BANC D'EN MASIFERN
Calonge - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Ramon Masifern i Marcó ( La Bisbal d'Empordà 8 de setembre de 1862 - Barcelona 1936)

 La vila de Calonge al cantor de la sardana i de l'Ampurdà en Ramon Masifern

Ca,onge n'es la vila més tranquila, sureres a l'entorn i enfront del mar tota francassa i bona és fa estimar. Un foc d'amor s'hi encén a cada llar.

Enllaç amb informació i descripció:
págines 258-259

que diu:

Banc dedica a la mamòria de Ramón Masifern, cantor de Sardanes, ubicat al lateral de l'ajuntament a la Plaça Concòrdia.

Altres enllaços amb informació:
diumenge, 10 de juny de 2018

BANCA RIBERA
Palamós - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: final segle XIX
Descripció:
Edifici de tres plantes amb façana dividida en tres cossos verticals. El central és més ampli i té 4 obertures d'arc de mig punt, a la planta baixa, i els dos laterals en tenen dues del mateix tipus. Al pis superior, al centre, es repeteix el mòdul però els marcs són més treballats. Al costat dret, separat per una pilastra estriada, hi ha una tribuna amb finestral i a l'extrem esquerra un balcó de ferro amb 2 obertures rectangulars. L'últim nivell consta de 6 finestres rectangulars i dues portes que donen el balcó de pedra sobre la tribuna. La construcció està rematada amb un terrat amb balustrada i dos frontons semicirculars als extrems amb relleus vegetals i escut central. La casa està decorada amb motlluratge de guix de motius diversos. 
Notícies històriques:
Fou bastida vers 1885 per un mestre d'obres de Palamós. La família Ribera feu construir l'edifici com a banca, planta baixa, i vivenda. Després de la guerra civil es reforma l'interior, s'arrangen els sostres i s'elimina la capella, i la façana, la galeria de l'esquerra es transforma en un balcó (1940-41). L'any 1956 es converteix en agència de duanes i la part de la dreta en restaurant. Actualment s'estan remodelant les oficines de l'interior.


Altres enllaços amb informació:

pàgina 72dissabte, 9 de juny de 2018

CASA DEL SENYOR DEL MAL ÚS
Calonge - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XV-XVI
Descripció:
L'edifici avui dividit en tres cossos. Al centre hi ha una porta de gran dovellatge amb un escut i un castell senzill a la clau. Al primer pis dos finestrals gòtics molt interessants, un d'ells convertit en balcó, amb decoració d'arabesc a l'arc conopial i un altre de característiques cinc-centistes. Al segon pis les finestres són més petites i també n'hi ha dues d'arc conopial més simples. La part dreta té el parament repicat, la central arrebossat i emblanquinat i l'esquerra arrebossat amb els arcs pintats. Només es conserva la façana ja que l'interior ha estat absolutament reformat.
Notícies històriques:
La casa pren el nom del Senyor del Mal Us, per que així s'anomenaven als batlles de sac del castell de Calonge de cognom Valmanya o Vallmanya que hi habitaren durant moltes generacions. La genealogia arrenca del cavaller Pere de Vallmanya soldat de Jaume I. Però la batllia de sac de la baronia del castell fou instaurada a finals del s. XV. Coneixem la genealogia com segueix: Grau i Antoni de Vallmanya (entre 1460 i 1475), Grau de Vallmanya (1590), Joan de Vallmanya (1600), Joan de Vallmanya (1644), Francesc de Vallmanya (1679), Domènec de Vallmanya (1697), Domènec Narcís de Vallmanya (1734-1790). Domènec de Vallmanya, cavaller de Malta, col·laborà amb els corregidors afrancesats i per aquest motiu la seva casa fou cremada.

És distingeixen dues èpoques constructives: una amb trets de fortificació (han desaparegut els elements defensius) i una altra de caire civil posterior.
 


Altre enllaç amb informació, els Valmanya, batlles de sac del Castell de Calonge:

que diu:

La casa de la família Vallmanya de Calonge, s'alça magestuosa al Carrer Major, al costat de la Rectoria Vella. Malgrat les transformacions d'època moderna, serva encara la prestància d'un bell casal gòticO). La porta principal, dovellada, presenta un escut amb una torre. Al primer pis hi ha dues finestres gòtiques, una d'elles convertida en balcó. La torre és esmotxada. És tradició que aquesta casa fou habitada fins a principis del segle XIX per la família Vallmanya, els membres de la qual eren els batlles de sac(2 ) del castell de Calonge, Per aquest motiu se l'anomenava popularment la «Casa del Senyor del Mal Ús». Amb aquest tenebrós títol era coneguda també una torre de vigilància —avui desapareguda— del terme de Calonge.

Altre enllaç amb informació:


que diu:

DESCRIPCIÓ
Edifici de tres cossos. Al centre hi ha una porta de gran dovellatge amb un escut a la clau. Al primer pis dos finestrals gòtics, un d'ells convertit en balcó, amb decoració d'arabesc a l'arc conopial, i un altre de característiques cinc-centistes. Al segon les finestres són més petites, n'hi ha dues d'arc conopial més senzilles. La part dreta, té el parament repicat, la central arrebossat i emblanquinat i, l'esquerra arrebossat amb els arcs pintats. Només es conserva la façana ja que l'interior ha estat absolutament reformat.

El nom el pren dels batlles del sac del castell de Calonge, de cognom Valmanya o Vallmanya, que hi habitaren durant moltes generacions.
CRONOLOGIA
Es distingeixen dues èpoques constructives: una amb trets de fortificació, més antiga, i una altra de caire civil, posterior. A finals del segle XVII la casa va ser cremada.

Altre enllaç amb informació:
pàgines 69-70

Altres enllaços amb informació: