Seguidors

dilluns, 30 de desembre del 2019

RECTORIA DE LLAMPAIES
LLAMPAIES - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segles XIII // XVI // XIX
Descripció:
Edifici de planta rectangular format per tres cossos adossats, amb coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa i pis. El cos central presenta un passadís obert a la part inferior, pel qual discorre el carrer de Ponent. Està cobert amb una gran volta d'arc rebaixat, bastida amb maons disposats a pla, amb els dos arcs laterals amb maons a sardinell. A la façana nord del cos situat a llevant hi ha dos cossos circulars, amb cobertes de teula, que podrien correspondre a un forn i un pou. Les obertures presents a la construcció són totes rectangulars, algunes emmarcades amb maons i d'altres amb carreus de pedra. Les portes d'accés als dos cossos laterals de l'habitatge estan situades sota la volta del cos central. Presenten les llindes planes gravades, tot i que les inscripcions són pràcticament il·legibles, tot i que s'intueix l'any 1587. De l'interior de l'edifici destaca la sala, situada damunt del passadís, coberta amb volta de maó pla a quatre vents. També hi ha tres voltes de pedra treballada, amb decoració senzilla i inscripcions.
La construcció és bastida amb pedruscall i fragments de maons, lligat amb morter.
Notícies històriques:
El conjunt de la Rectoria és el producte de diverses etapes constructives, que han modificat al llarg del temps la seva fesomia. La construcció original es va fer el segle XIII (1276), al costat de Can Gener. L'any 1514 va construir-se un paller a l'altra banda del carer, que posteriorment, durant el segle XVIII, va comunicar-se amb l'habitatge primitiu. A les darreries del segle XIX (1899) l'antic paller va ser habilitat com a habitatge. Finalment, el 1972, es va fer la reconstrucció que ha configurat la imatge actual del conjunt.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Edifici de planta baixa i un pis construït en pedra i cobert a dues vessants en teula, amb el caraner paral.lel a les façanes més amples i perpendicular al passadís que s'obre a la part inferior de la casa i que constitueix in dels elements caracteritzadors de la seva imatge. Aquest passadís és d'arc rebaixat i volta de maó de pla i té portes d'accés a l'habitatge a banda i banda dels paraments.
La sala que queda sobre el camí és coberta amb volta de maó de pla a quatre vents, i presenta tres voltes de pedra treballada amb decoració senzilla i inscripcions. La fàbrica dels murs externs és de pedruscall i terrissa. Les obertures són allindades. Apareixen diverses inscripcions i dates del segle XVI.
Tot i ser propietat privada conserva el pont o passadís sobre el carrer que té arcs rebaixats i volta de maó pla.
Cronologia:
Casa construïda en diverses èpoques. En el s.XIII el cos que toca a Can Gener, de dues crugies, avui amb voltes de maó de pla als baixos i cairats formant pendent al pis. En el s.XVI es basteix un paller a l'altra banda del camí, que es comunica al s.XVIII amb l'anterior mitjançant volta de maó de pla en espina de peix. En el s.XIX s'habilita una vivenda a l'antic paller. I finalment, l'any 1972, es rehabilita com a segona residència.

Altre enllaç amb informació:
CAN FERRER PAGÈS o CAN RIBOT
CAMALLERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII-XVIII
Descripció:
Gran edifici aïllat de planta en forma d'L, envoltat d'un gran jardí per la banda de tramuntana i de llevant. El cos principal, format per tres crugies, presenta la coberta de dues vessants disposada a diferent nivell i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal és el resultat d'una remodelació que imita els paraments de carreus regulars dels palaus renaixentistes. A la planta baixa hi ha un gran portal central adovellat d'arc de mig punt i als costats, dues finestres rectangulars emmarcades amb carreus desbastats. La de l'esquerra presenta la data 1688 gravada a la llinda i la de la dreta l'any 1715. Al primer pis s'obren tres finestres rectangulars amb l'emmarcament motllurat i guardapols superior. L'obertura central presenta l'ampit i un voladís superior sostinguts amb mènsules estriades, i damunt seu hi ha un escut heràldic. A la cantonada de llevant hi ha una finestra balconera doble rectangular, separada per una columna estriada amb capitell corinti. Les finestres de la segona planta, tot i que restituïdes, presenten la llinda plana decorada i sostinguda amb permòdols ornamentats. La façana està rematada amb un ràfec pintat de color blanc, amb els motius ornamentals en vermell, creat l'any 1953 a imitació dels ràfecs originals de la regió del segle XVIII. La façana de llevant, encarada al jardí privat, presenta les obertures rectangulars originals, força més senzilles. La façana de ponent presenta un cos rectangular adossat d'una sola planta, amb terrassa superior a la que s'accedeix des del primer pis de l'edifici. Destaquen els dos portals originals de la façana principal, un de rectangular i l'altre de llinda plana sostinguda amb permòdols, ambdós emmarcats en pedra. Darrera d'aquest cos hi ha altres edificis adossats al cos principal, dels que destaca una capella situada al primer pis. Presenta la capçalera poligonal i és de construcció recent, dedicada a la Mare de Déu del Roser, amb una talla renaixentista de la verge. A la planta baixa, a peu de carrer, hi ha un gran portal d'arc de mig punt adovellat. L'interior de l'edifici presenta sales cobertes amb voltes de canó bastides amb pedra o amb maó pla, la de la sala principal decorada amb llunetes i pintures murals datades al segle XIX, que també es repeteixen en d'altres estances. A la llinda d'una porta de la sala principal hi figura l'any 1638 i cal destacar un portal de mig punt situat al mur sud, que presenta una prominent decoració escultòrica. Al guardapols hi ha escuts sostinguts per personatges i motius en relleu de tema floral i geomètric. A la planta baixa es conserva la premsa i la bodega amb diversos estris originals.
Majoritàriament, la construcció està arrebossada i pintada, exceptuant la façana del cos principal, bastida amb carreus ben escairats disposats en filades.
Notícies històriques:
Can Ferrer Pagès, també coneguda amb el nom de Can Ribot, és una de les grans cases pairals de Camallera. La construcció d'aquest casal data dels segles XVII-XVIII (en una llinda de la planta noble apareix la data del 1638, i en una finestra de la planta baixa el 1715).L'any 1953 l'arquitecte Joan Maria Ribot va dirigir les obres de remodelació que han configurat l'aspecte actual de l'edifici, en integrar al conjunt elements procedents d'altres construccions i canviar la disposició de la façana principal, que va quedar situada al carrer de l'Església.
Hi ha notícies que la finestra cantonera de la façana principal procedeix d'un mas del terme de Bàscara.
A l'interior de l'edifici, a la sala principal, destaca un cicle de decoració pictòrica mural datat al segle XIX. També destaca una porta amb decoració esculpida, situada al mur sud de la sala major, la qual procedeix d'una casa del carrer de la Força de Girona, segons Joan Badia.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Can Ferrer-Pagés conegut també com Can Ribot és una de les grans cases pairals de Camallera.
Gran casal amb la façana de migdia al carrer de l'Església que està envoltat, per llevant i tramuntana, d'un gran jardí. Aquest jardí, que condueix a l´accés de la carretera, s'estructura envoltant d'una doble filera de xiprers.
La façana sud, que presenta tres crugies al carrer de l'Església, s'ha reformat mitjançant l'aportació de carreus i d'obertures antigues de la mateixa finca. Aquest mur es va construïr imitant una façana renaixentista pròpia dels palaus d’aquest estil que es conserven al país. El mur que abans no tenia gaire caràcter, ha estat convertit en la façana principal. El seu aparell és de carreus trets d’altres llocs. El ràfec de teulada, una imitació hàbil dels habituals d'aquesta regió en el segle XVIII, també és de factura recent. Al costat esquerre d'aquesta façana, en un cos d'edifici avui rebaixat, hi destaca el gran portal adovellat amb llinda plana i mènsules encorbades que sí que pertanyen a l'edifici original. Igualment destaquen, a la planta noble, els tres finestrals renaixentistes d’obertura rectangular ornats amb motllures. A la llinda d'una finestra senzilla de la planta baixa hi figura la data 1715. Sobre el finestral del centre i ha un escut i al pis superior tres finestres, algunes de pedres treballades modernament. Al ràfec de la teulada hi veiem un intent d’imitació dels temes decoratius populars que trobem, en aquest indret de l’edifici en moltes cases de la comarca. A l'angle sud-est de la casa s’hi va col·locar una gran obertura cantonera renaixentista (un finestral amb balconades), que té una columna angular estriada amb capitell d’estil corinti. Procedeix, segons noticies, d’un mas del terme de Bàscara. La façana de llevant, al jardí privat, també conserva tots els trets originals, obertures rectangulars.
A l'interior destaca la bella sala principal coberta amb volta de Llunetes i decorada amb pintures “pompeianes”, del segle passat. Altres estances del casal tenen aquest tipus de pintures murals. A la llinda d'una porta de la sala major i figura l’any 1638. Una altra porta gótico-renaixentista, que es troba a la banda de migdia d’aquesta sala és l’arc de mig punt i posseeix una interessant decoració esculpida. A les impostes del prominent guardapols hi podem veure uns escuts sostinguts per personatges. Hi ha, també, motius en relleu de tema floral i geomètric. Aquesta bella porta procedeix d'una casa del carrer de la Força de Girona. Igualment, a l'interior de la casa, es conserva l'estradós de l'absis romànic de la primitiva església de Sant Bartomeu, del segle XIII.
A la planta baixa hi ha la premsa i la bodega amb tots els elements i estris antics. Algunes estances d’aquesta part de ‘edifici tenen volta “grassa” i d’altres volta de maó de pla. Al costat de ponent, sobre una terrassa i a l’altura del pis, sobresurt de la resta del casal el cos de la petita capella, de construcció molt més recent. És dedicada a la Mare de Déu del Roser, on actualment s’hi venera una talla renaixentista de la verge amb l’infant. També es de construcció recent la biblioteca, que es desenvolupa en doble planta, on una escala helicoïdal de fusta es resol en desnivell.
L'altra banda del carrer l'actual "fusteria Ribas" ocupa la que segurament era l'antiga casa Ferrerpagès. A la façana hi ha un portal de dovelles petites amb un escut a la clau i una finestra renaixentista idèntica a les de l'actual casal amb una petita espitllera d'arma de foc a sota. Al costat esquerre d'aquesta façana, en un cos d'edifici avui rebaixat, es pot veure un portal renaixentista de llinda plana i mènsules incorbades que sí pertany a l'edifici original.
Cronologia:
Casal construït als segles XVII-XVIII i restaurat l'any 1953 per l'arquitecte Joan Ma. de Ribot i de Balle. A l'interior s'hi conserven pintures murals datables en el s. XIX.

Altre enllaç amb informació:

CAN FERRER FÀBREGA
CAMALLERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII
Descripció:
Edifici aïllat de planta més o menys rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada a llevant, presenta dos portals d'accés a l'interior, el principal de mida més gran i d'arc de mig punt adovellat. L'altre portal és d'arc rebaixat també adovellat, tot i que les dovelles li proporcionen un emmarcament de mig punt. Al primer pis hi ha un gran balcó corregut amb la llosana motllurada sostinguda per quatre mènsules, al que li donen sortida dos finestrals rectangulars, un d'ells emmarcat amb carreus de pedra i l'altre amb l'emmarcament arrebossat. A la segona planta hi ha dos balcons exempts amb els finestrals de sortida rectangulars emmarcats en pedra. Al mig del parament, a la planta noble, destaca un carreu gravat amb la data 1683. La resta d'obertures de l'edifici són majoritàriament rectangulars, amb els emmarcaments de pedra o bé arrebossats. Tot i això, cal destacar una finestra geminada d'arc de mig punt situada a la façana sud i quatre badius de mig punt, amb barana d'obra inclosa, situats a la part superior de la façana de ponent. L'interior de l'edifici presenta, a la planta baixa, estances cobertes amb voltes de canó seguit de maó pla, la del vestíbul amb llunetes i un arc former. A la planta noble es conserven algunes de les voltes originals, de diverses formes.
La construcció està totalment arrebossada, llevat dels carreus de pedra desbastats de les cantonades de l'edifici.
Notícies històriques:
Can Ferrer Fàbrega és una casa pairal del segle XVII. A l'altura del primer pis de la façana principal es pot apreciar la data del 1683 en un dels carreus. L'edifici ha experimentat diverses modificacions al llarg del temps, que han alterat la seva estructura original. La darrera reforma va tenir lloc vers el 1940.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Can Ferrer-Fàbrega és una casa pairal de grans dimensions, emplaçada a llevant de l’església parroquial i a la banda de migdia del carrer de l’Església.
És una construcció de planta baixa i dos pisos amb coberta de doble vessant. La seva façana és orientada a llevant. La planta baixa és coberta amb voltes de canó seguit de tres punts de maó pla, amb llunetes i arc former a la plaça d'entrada. El portal és de mig punt, adovellat. A mà esquerra hi ha un altre portal, d'arc rebaixat i dovelles de mig punt, que dóna accés a una petita vivenda dels masovers. A la planta noble es conserven algunes de les voltes originals, de diverses formes. Un balcó seguit a la façana principal té accés des de la sala i l'habitació principal. A la façana de migdia (lateral), una de les habitacions té una doble.
Diverses reformes modernes han desfigurat l'estructura original, fonamentalment pel canvi d'emplaçament de l'escala principal. La façana principal està totalment arrebossada, llevat dels carreus de cantonada i de les obertures de pedra (una d'elles, al segon pis, també ho està, d'arrebossada); a la planta baixa hi ha dues portes d'accés, la de la dreta, més gran, d'arc de mig punt amb dovelles de pedra i la de l'esquerra d'arc molt rebaixat, amb dovelles de pedra que configuren un emmarcament de mig punt. Al primer pis, un gran balcó molt sobresortit, sostingut per quatre mènsules, abraça tota la façana. Al segon pis, hi ha dos balcons amb obertures rectangulars. En un carreu colocat a l’altura de la planta noble, hi ha a data 1683.

Altre enllaç amb informació:


diumenge, 29 de desembre del 2019

CAN FELIU
CAMALLERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
MORI... A MASO DE SUBIRANIGAS DIE 8 IANE 1788 FENT ESTA PARETEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVI-XVIII
Descripció:
Gran edifici aïllat de planta més o menys rectangular format per dos cossos adossats, amb un gran jardí posterior. El cos situat a ponent presenta la coberta de teula de dues vessants i està distribuït en planta baixa i pis, mentre que el sector de llevant és de planta baixa i dos pisos, amb la teulada de doble vessant també. L'edifici original es correspon amb el cos occidental i consta de dues crugies paral·leles a la façana principal. Presenta una galeria d'arcs de mig punt al nivell del pis, coberta amb teulada de dues vessants sostinguda per un embigat de fusta. Destaca el finestral obert al mur de ponent, d'arc conopial i decorat amb arabesc. En una de les impostes hi figura l'any 1526. Actualment, el finestral ha estat reconvertit en porta, donant així accés a la terrassa. Les obertures de la façana principal són rectangulars i estan emmarcades amb carreus ben escairats i amb les llindes planes. En canvi, les de la façana septentrional són rectangulars, amb la llinda sostinguda per impostes. Sembla ser que el ràfec de la teulada d'aquest sector era decorat amb motius pintats en vermell sobre fons blanc, tot i que actualment aquesta decoració ha estat emblanquinada. A l'interior, les estances de la planta baixa estan cobertes amb voltes de canó.
El cos situat a llevant presenta la coberta de dues aigües de teula, consta de tres crugies i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Presenta una terrassa al nivell del primer pis, adossada per la banda est i datada a finals del segle XVIII. La majoria d'obertures de l'edifici són rectangulars i estan emmarcades amb carreus ben desbastats de pedra i amb les llindes planes. De la façana principal destaca el portal d'accés a l'interior, d'arc rebaixat, i damunt seu, un gran finestral amb sortida a un balcó exempt, amb la llinda decorada amb l'escut de la casa. Es tracta d'un emblema ovalat, emmarcat per una branca de palmera i una altra d'olivera, amb la figura d'un personatge cavalcant un peix, i coronat per un casc ornat amb plomatges disposat de perfil. La part septentrional de l'edifici presenta, a la cantonada nord-oest, una torre de planta quadrada amb el coronament emmerletat, bastida entre els segles XVIII-XIX. En aquesta part del conjunt, integrada al mur de tanca que el delimita, destaca un gran portal d'arc rebaixat, coronat amb un frontó decorat. De l'interior d'aquesta part de l'edifici destaca la sala gran, coberta amb volta decorada amb llunetes i pintures murals del segle XIX.
La construcció és bastida amb pedra desbastada de diverses mides, lligada amb abundant morter de calç.
Notícies històriques:
El document més antic que menciona l'edifici és de l'any 1319 i pertany a l'arxiu particular de can Feliu. Es poden distingir dos moments de construcció clarament diferenciats: el sector de ponent, datat al segle XVI, i el de llevant del segle XVIII. En el sector més modern, s'hi conserven pintures murals del segle XIX.
A la tanca delimitadora de la finca es va col·locar una làpida commemorativa de la mort d'un dels paletes mentre la construïa. La inscripció diu així: “MORI... A MASO DE SUBIRANIGAS DIE 8 IANE ..88 FENT ESTA PARET”. Es podria referir a l'any 1788.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Can Feliu és una altra gran casa pairal de Camallera. La seva façana principal ocupa tot el costat septentrional de a plaça de l’Església i segueix encara un tram pel carrer Afores.
A Can Feliu hi podem distingir dos cossos d’edifici clarament diferenciats pel nivell de la teulada. El sector de ponent posseeix planta i pis i és la part més vella (bàsicament del segle XVI), mentre que el sector de llevant, on hi ha la portalada principal que dóna a la plaça, té planta i dos pisos i la seva teulada és, lògicament, més enlairada (construït al segle XVIII).
Al cos occidental, la casa primitiva, és de dues crugies paral.leles a la façana amb volta de canó a la planta baixa. D'aquest cos més antic, cal destacar el magnífic finestral gòtico-renaixentista que s’obre a mur encarat a ponent. És d’ara conopial i decorat amb un bell arabesc. En una de les impostes hi figura l’any 1526. Aquesta notable obertura serveix avui dia de porta i dóna accés a una terrassa construïda a l’altura del pis. És una terrassa coberta amb un teulat de dues vessants sostingut per un embigat; a la seva banda de ponent hi ha unes grans arcades de mig punt. Al mur septentrional d’aquesta part vella de la casa hi ha algunes finestres gòtico-renaixentistes, senzilles, de llinda sostinguda per ménsules de quart de cercle.
El ràfec de la teulada d’aquest sector de l’edifici era decorat amb una gran varietat de temes geomètrics, sobretot d’enreixats, pintats amb vermell sobre fons blanc. Per dissort aquesta decoració roman colgada en bona part per una capa d’encalcinat. Malgrat això, a la banda de migdia que dóna al carrrer Afores. podem veure-hi entremig dels enreixats la data de 1741.
El cos més modern (XVIII) és de tres crugies i tres plantes. Els espais interiors es conserven íntegrament amb voltes de diverses formes decorades amb pintures del XIX. Una torre decorativa a la cantonada nord-est d'aquest cos és del s. XVIII-XIX i està coronada amb merlets esglaonats. A la façana que dóna a la plaça hi ha un portal d'arc rebaixat i un gran balcó rectangular. A la llinda d'aquesta obertura hi ha un relleu amb l'escut de la casa (emblema ovalat, emmarcat per una branca de palma i una altra d'olivera, amb la figura d'un personatge muntat dalt d'un peix) coronat per un casc de guerrer amb plomatges. La façana lateral del carrer Afores té obertures rectangulars, sense cap element sobresortint; en aquesta façana hi ha diverses inscripcions del segle XVIII. Al mur de tanca del jardí, del cantó de tramuntana, hi ha un gran portal renaixentista.
A l'interior destaca la sala gran, coberta amb volta de llunetes i decorada amb pintures murals d’estil “pompeià” (malmeses).
Cronologia:
A l'arxiu particular de Can Feliu el document més antic que esmenta la casa data del 1319.
A l'edifici actual de Can Feliu hi podem distingir dos moments de construcció clarament diferenciats; el sector de ponent data del segle XVI, i el de llevant del segle XVIII. En el sector més modern, s'hi conserven pintures murals del s. XIX.

Altre enllaç amb informació: