Seguidors

divendres, 13 d’agost del 2021

CREU COMMEMORATIVA 

PERALADA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
Enllaç amb informació:

Època: mitjan segle XX

Descripció:

Creu de terme que s'estructura amb una base de sustentació, quadrangular, disposada damunt un sòcol de lloses de pedra. La base està construïda amb conglomerat de morter de calç. La columna, o fust de la creu, és de base circular que s'enlaira en tres blocs de pedra, definits pel seu diàmetre diferenciat. Al capdamunt trobem la creu, de planxa de ferro pintada de color negre. Presenta els braços rectes amb motius decoratius de forja soldats als extrems i a la creuera. A l'anvers hi ha la imatge del crucificat, pintat de color platejat.

**********************************************************************************

 


 dimecres, 11 d’agost del 2021

 CASTELL DE VILARNADAL

VILARNADAL - MASARAC - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/Enllaç amb informació:
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=4&consulta=MCU0KzE3MTAwMiU=&codi=1131

Època: segle XIV – XV

Descripció:

Situat en un pujol poc elevat a l'extrem sud-est del nucli urbà de la població de Vilarnadal, al sud-oest del municipi de Masarac al que pertany.
Es tracta de l'antic castell de la zona, posteriorment reconvertit en masia. El nucli central de la construcció és de planta rectangular, format per tres cossos adossats en forma d'U, amb les cobertes d'una i dues vessants de teula i distribuït en planta baixa i dos pisos. Presenta dues torres adossades a les cantonades nord-oest i sud-est de l'edifici. Ambdues torres són de planta circular, consten de diferents pisos i actualment estan cobertes amb teulades d'un sol vessant. A la planta baixa presenten troneres, i als pisos, obertures quadrades i finestres rectangulars bastides amb carreus desbastats, de cronologia posterior. L'antiga façana principal d'accés al castell està orientada a ponent. Presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus escairats. Damunt de la clau hi ha un carreu de pedra gravat amb un escut. Al pis hi ha les restes d'una finestra biforada amb les llindes d'arcs trilobulats força malmesa. La façana està coronada per quatre merlets i, damunt del portal, hi ha els suports d'un antic matacà actualment desaparegut que protegia l'accés al castell. A l'extrem de migdia de la façana hi ha dos cossos adossats probablement amb el canvi d'ús de la fortificació, donat que fan la funció de paller i magatzem. La façana de tramuntana del conjunt presenta tres sageteres a la planta baixa i dues obertures rectangulars, de cronologia posterior. L'únic element destacable de la façana de llevant és el forn de planta quadrada, situat al nivell del pis. Tant aquesta estructura com les obertures del parament corresponen a la masia. La façana de migdia es correspon amb la façana principal de la masia. Presenta un portal d'arc de mig punt bastit amb maons, amb els brancals fets de carreus desbastats. La resta d'obertures són rectangulars. Destaca un balcó exempt situat a l'extrem de ponent de la façana i un rellotge de sol força degradat. L'interior del recinte presenta un pati central descobert, on hi ha unes escales de pedra que donen accés directe al pis i un pou circular. Dins l'edifici, les parets són de pedra desbastada i suporten voltes grasses rebaixades. També s'observa algun sostre cobert amb biguetes i revoltons.
La construcció està bastida amb pedra desbastada de diverses mides, maons i abundant morter de calç. La façana principal de la masia i la torre d'aquella banda presenten els paraments arrebossats.

Notícies històriques:

Tot indica que el castell de Vilarnadal fou propietat d'una branca de la família Canadal durant el segle XV. Els Canadal eren els senyors del castell de la Jonquera. L'any 1410 figura com a senyor del lloc de Vilarnadal, Pere de Canadal.
A finals del mes de juny de l'any 1677, davant del castell de Vilarnadal, hi hagueren unes topades entre l'exèrcit espanyol i francès a les ordres del general Noailles. Aquests fets precedeixen l'anomenada batalla d'Espolla, que es produí uns dies més tard i que significà una gran desfeta per a les tropes del duc de Moteleon.
Actualment, l'edifici s'utilitza com a masia i, per aquest motiu, bona part de la seva estructura defensiva ha estat alterada.

Altres enllaços amb informació:

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6931

http://www.catalunyamedieval.es/castell-de-vilarnadal-alt-emporda/#content

https://www.salillas.net/castellsmedievals/Vilarnadal.htm

https://www.gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742

***************************************************************


BUNQUERS DE MASARAC

MASARAC - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Enllaç amb informació:

Descripció:

Situats a llevant del nucli urbà de la població de Masarac, disposats als costats del camí que passa pel pla d'en Mitró, entre el camí del Priorat i el mas Sala.
Es tracta d'un conjunt de tres búnquers de mida mitjana i planta rectangular, bastits amb formigó i mig soterrats. Tots els paraments presenten restes de l'encofrat amb fusta utilitzat per construir-los. Cada búnquer presenta una única espitllera rectangular apaïsada per efectuar el tir, orientada al camí. Les construccions es troben camuflades amb un folrat de pedres, extretes del propi terreny geològic, i terra i vegetació a la coberta. Actualment, les fortificacions estan abandonades i, una d'elles, s'utilitza com a magatzem de les eines emprades per treballar el camp.

Notícies històriques:

Construccions militars portades a terme per l'organisme franquista denominat "Servicio Militar de Construcción". Aquestes fortificacions pertanyen a l'extensa i àmplia xarxa de búnquers i nius de metralladora, bastides entre els anys 1940-45, que s'estén tot al llarg de les terres properes a la frontera i al litoral nord de l'Empordà. Aquesta va ser nomenada "linea P" o "linea Peréz", encara que també és coneguda com "línea Gutierrez", potser pel fet que el coronel enginyer Manuel Duelo Gutiérrez, va participar en una reunió relativa a la fortificació d'aquesta línia.
Realment, l'origen del nom ve donat per la posició geogràfica de la línia en qüestió que abastava tota la part del Pirineus, d'aquí que s'anomenés P. Totes aquestes construccions foren bastides desprès d'acabar-se la guerra del 1936-39 pels serveis de l'exèrcit del govern dictatorial, en resposta a una possible invasió procedent de França.

Altres enllaços amb informació:

https://www.routeyou.com/ca-es/location/view/48020316/bunquers-de-masarac

https://ca.freejournal.org/1148762/1/bunquers-de-masarac.html

******************************************************************* 

dimarts, 10 d’agost del 2021

 BUNQUES DE MORASSAC

PERALADA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Enllaç amb informació:

Descripció:

Situat al nord-oest del nucli urbà de la població de Peralada, a escassa distància del veïnat del Morassac, a tocar la carretera GIP-6021.
Conjunt format per dos búnquers o casamates de grans dimensions. El de dimensions més grans està actualment ampliat i rehabilitat com a habitatge. Presenta una planta més o menys rectangular i es troba mig soterrat, amb els paraments laterals coberts per dos talussos de terra i la coberta plana. La construcció presenta dues grans obertures rectangulars, un gran portal d'accés i una finestra, actualment reconvertides en vidrieres. La finestra presenta un camuflatge de pedres lligades amb morter. L'interior presenta un paviment de rajoles vidrades marrons actual. La construcció és bastida amb formigó, amb restes de l'encofrat utilitzat per bastir-lo. A la part posterior s'hi ha construït una zona d'esbarjo amb taula i bancs d'obra, i unes graelles per coure. Alguns dels paraments exteriors han estat pintats. L'altre búnquer, mig soterrat, presenta una planta quadrada amb els angles arrodonits i està bastit amb formigó i totxo. Presenta la coberta plana amb terra i pedres de la zona, a mode de camuflatge, que també envolten el perímetre de l'element. Les obertures són rectangulars i destaca la porta d'accés, emmarcada per un forrat de pedres lligades amb morter. A la part posterior destaquen tres petites finestres arrenglerades. Cal mencionar la presència de dos grans contraforts que reforcen dues de les cantonades de la part posterior del búnquer. Actualment, l'interior de l'element està ple de runa.

Notícies històriques:

Construcció militar portada a terme per l'organisme franquista denominat "Servicio Militar de Construcción". Aquestes fortificacions pertanyen a l'extensa i àmplia xarxa de búnquers i nius de metralladora, bastides entre els anys 1940-45, que s'estén tot al llarg de les terres properes a la frontera i al litoral nord de l'Empordà. Aquesta va ser nomenada "linea P" o "linea Peréz", encara que també és coneguda com a "línea Gutierrez", potser pel fet que el coronel d'enginyer Manuel Duelo Gutiérrez, va participar en una reunió relativa a la fortificació d'aquesta línia.
Realment, l'origen del nom és causat per la posició geogràfica de la línia en qüestió que abastava tota la part dels Pirineus, d'aquí que s'anomenés P. Totes aquestes construccions foren bastides després d'acabar-se la guerra del 1936-39 pels serveis de l'exèrcit del govern dictatorial, en resposta a una possible invasió procedent de França.
L'any 1985 es va decidir suprimir els regiments de defensa i desmantellar les bateries.

Altre enllaç amb informació:

https://ca.freejournal.org/1202192/1/bunquers-de-morassac.html

**********************************************************


dilluns, 9 d’agost del 2021

FONT DE VALENTÍ ALMIRALL i LLOZER

PERALADA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 


A Valentí Almirall i Llozer qui doná son saber a Catalunya i son amor a Perelada.

En recort d’haver cedit aquets terrenys a la vila.

       Donació MDCCCXCIII                                                   Colocació MCMXXI
Polític, escriptor i advocat català (Barcelona 8 de març de 1841 – 20 de juny de 1904)

Enllaços amb informació:

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0002834.xml

https://lletra.uoc.edu/ca/autor/valenti-almirall/detall

https://ca.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%AD_Almirall_i_Llozer**************************************************************