Seguidors

dissabte, 6 d’octubre del 2018

MOLÍ D'HOSTALRIC
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVIII
Descripció:
Antic molí fariner, ara utilitzat com a vivenda, situat just als afores del nucli urbà, on s’hi arriba des d’un camí que surt de la Plaça dels Bous.
L’edifici, de planta rectangular, té soterrani, planta baixa i pis; i està cobert per una teulada a doble vessant amb els desaigües a la façana principal i posterior.
A la façana principal, una portal en arc de llinda amb una porta de fusta a dues batents, dóna accés a l'habitatge. Al costat dret del portal d'entrada, una finestra en arc de llinda. Just al costat esquerre de l'entrada, i annexe a la façana principal coincidint en altura amb la planta baixa, un petit cos amb la teulada a una vessant, utilitzat com a cuina, a la que s'hi accedeix des de l'exterior mercès a una porta en arc de llinda oberta al lateral dret, o des de l'interior. En aquest cos annexe també hi ha una finestra rectangular.
Al pis, quatre finestres en arc de llinda.
La façana principal, arrebossada, presenta restes de pintura que deixen veure que la façana havia estat pintada d'un color rosat, amb línies decoratives de color verd emmarcant les obertures i tota la façana principal.
A la façana lateral dreta, s'hi troba annexe un cobert amb el teulat a una vessant, ara utilitzat com a garatge.
A la façana lateral esquerra, destaquen dos contraforts que la reforcen. Aquí podem apreciar clarament l'estructura de l'antic molí, compost de soterrani, planta baixa i pis, donat que el nivell de terra és més baix, i un portal en arc rebaixat, format per maons en sardinell, permet l'accés directe al soterrani. Al costat dret del portal hi ha dues petites obertures, a manera de respiralls.
A la planta baixa, dues finestres de diferents dimensions en arc de llinda, i dues més al pis, també de diferents tamanys i en arc de llinda.
A la part posterior de l'edifici, obertures en arc de llinda i un petit cos amb el teulat a una vessant, adossat a la façana a l'altura de la planta baixa. També hi trobem un jardí i el que havien estat la bassa gran i la bassa petita que donaven força al molí. La bassa petita és la que es troba adossada al molí i ara és un jardí que queda separat de l'altre jardí pel mur de la mateixa bassa.
A l'interior de l'edifici, entre el soterrani, part de la planta baixa i part del primer pis, trobem en un excel·lent estat de conservació la maquinària del molí utilitzada en l'elaboració de farina.
 

Notícies històriques:
El molí està documentat des d'època medieval i era conegut com el Molí del Senyor o dels Vescomtes.
La construcció actual data del segle XVIII.
L'any 1895 el propietari, Narcís Vilaseca i Remilans, va convertir el molí fariner en una central elèctrica que donà servei al poble fins el 1929.
Els anys quaranta, es va habilitar una fàbrica de canonades a la zona del pati.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia:
Segle XVIII. Edifici aïllat, antigament molí fariner. Consta de soterrani, planta baixa i una planta pis i teulada a dues aigües. L’edifici ha patit modificacions i ampliacions en forma de cossos annexes, però encara es distingeix el molí original. A l’exterior hi ha una zona enjardinada en la que estaven la bassa gran i la petita, aquesta última adossada a l’edifici i actualment utilitzada com a jardí. El mecanisme del molí es troba al seu interior en molt bon estat de conservació.

Notícies històriques:
Documentat a l’època medieval, conegut com “el Molí del Senyor” o “dels Vescomptes”; la construcció actual és del segle XVIII. L’any 1895 el propietari, Narcís Vilaseca i Reminals, el va transformar en central hidroelèctrica, donant servei al poble fins l’any 1929. Als anys quaranta, es va habilitar una fàbrica de canonades a la zona del pati.

Altre enllaç amb informació:
divendres, 5 d’octubre del 2018

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DELS SOCORS 
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Situada als peus del turó del castell, l'església de Santa Maria és esmentada per primer cop l'any 1217. No queda rastre del primitiu temple, que s'amplià a finals del segle XIV i mitjans del XV. L'edifici actual és una edificació encara d'aspecte gòtic, obrada entre la fi del segle XVI i el primer quart del XVII, d'una sola naui capçalera poligonal, capelles entre els contraforts i volta de creueria. Per l'exterior destaquen les decoracions renaixentistes i barroques de la façana i el campanar, de planta quadrada, bastit pel mestre Bernat N.de Mataró en la dècada de 1620. L'església fou saquejada i incendiada l'any 1809, durant la Guerra del Francès, i el 1936, a l'inici de la Guerra Civil Espanyola.


Enllaç amb informació i descripció:

que diu:
Època: segle XV-XVII
Descripció:
L'església parroquial de Santa Maria es troba ubicada a la part alta del nucli antic d'Hostalric, just sota el castell.
L'església té una única nau de planta rectangular (cal dir, però, que el primer tram de la nau, al lateral esquerre, la capella lateral sobresurt del mur exterior nord), coberta per cinc voltes de creueria que tenen les respectives claus de volta, i que estan separades per arcs faixons que reforcen a la vegada la volta. Al laterals trobem obertes quatre capelles a cada costat, amb els arcs formers de mig punt, i totes amb volta de creueria amb la respectiva clau de volta, excepte la capella del Santíssim (la segona al costat dret, que compte amb un cos adossat a l'església que la fa molt més gran); i la primera capella lateral dreta que trobem quan entrem a l'església. A la capçalera, poligonal, trobem unes escales que condueixen al cambril on hi ha la figura de la Mare de Déu. Sobre el primer tram de la nau hi ha un cor.
Externament, de la façana en destaca la part conservada de la porta d'entrada barroca. La porta d'entrada, té carreus de pedra als brancals i dovelles disposades a "montacavall". Coronant la porta, una estructura típica barroca: Al centre, una fornícula amb una petxina a la volta de quart d'esfera, on hi ha ubicada una imatge de la Verge Maria amb el Nen, protegida per un vidre. L'arc de la fornícula és de mig punt, i la petxina de la volta de quart d'esfera dóna com a resultat un arc de mig punt fistonat còncau. La fornícula està flanquejada per dues pilastres encoixinades amb capitells motllurats, que sostenen un entaulament que a la vegada sosté un frontó, coronat per tres elements esfèrics. Les columnes es troben flanquejades a la vegada, per una aleta a cada costat. A cada una de les volutes de l'aleta, a la part inferior, un element de gerreria, i a la part superior elements esfèrics.
Sobre la porta d'entrada, un ull de bou, i sobre aquest, a l'extrem de la façana, dues petites finestres quadrangulars.
L'església queda reforçada pels contraforts laterals i de la capçalera. Els murs són de maçoneria. La teulada de l'edifici és a doble vessant, desaiguada als laterals.
El campanar, lleugerament avançat respecte la façana de l'església, és de planta quadrangular. Tota la construcció és de maçoneria i la part superior està arrebossada i pintada. A la part superior trobem dues finestres en arc escarser a cada costat. Al tram no arrebossat de la torre del campanar, trobem obertures al costat sud.
 

Notícies històriques:
Si bé l'edifici actual és del segle XV, la primera notícia d'una església dedicada a la Mare de Déu en aquest lloc data de l'any 1280.
Durant la Guerra de Successió (principis del segle XVIII) la capella de la Mare de Déu dels Socors que hi havia al peu del castell fou destruïda. Per això la imatge de la Verge fou traslladada a l'església parroquial.
El 1854 es va substituir l'altar per un de nou.
Durant la Guerra del Francès (1808-1814) Hostalric va tenir un important paper donant suport a l'entrada de queviures a la Girona assetjada i destorbant el pas a les tropes enemigues gràcies a la seva situació estratègica en una zona de pas. Per això als francesos els convenia prendre la vila. El primer atac va arribar el 7 de novembre del 1809 i només trobaren resistència a la Torre dels Frares i a l'església on un grup de gent s'hi havia fet fort. Molts habitants van haver de fugir ja que els francesos van cremar el poble. D'altres es van poder refugiar al castell. Aquest estigué assetjat des del 13 de gener fins al mes de maig del 1810.
 

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia:
Segle XV. Església d’estructura gòtica amb una nau rectangular coberta per cinc voltes de creueria amb la respectiva clau de volta. Hi ha quatre capelles a cada costat amb arcs formers de mig punt, i totes amb volta de creueria amb la respectiva clau de volta, excepte la primera i la segona del costat dret (aquesta compta amb un cos adossat). A la capçalera, poligonal, hi ha les escales que condueixen al cambril on hi ha la figura de la Mare de Déu. Sobre el primer tram de la nau hi ha un cor. Destaca la porta d'entrada, d’estil barroc, amb carreus de pedra als brancals i dovelles disposades a "montacavall", coronada amb una estructura típica de l’estil que alberga una imatge de la Verge Maria amb el Nen, i sobre la porta hi ha un rosetó. L'església està reforçada per contraforts laterals i de la capçalera. Els murs són de maçoneria. El campanar, lleugerament avançat respecte la façana de l'església, és de planta quadrada. Tota la construcció és de maçoneria amb la part superior arrebossada i pintada.

Notícies històriques:
L'edifici actual és del segle XV, però hi ha constància escrita d'una església en aquest lloc a l'any 1280. Durant la Guerra de Successió (principis del s. XVIII) la capella de la Mare de Déu dels Socors que hi havia al peu del castell va ser destruïda i la imatge de la Verge va ser traslladada a l'església parroquial. El 1854 es va substituir l'altar per un de nou. Durant la Guerra del Francès (1808-1814) Hostalric va tenir un important paper donant suport a l'entrada de queviures a la Girona assetjada i destorbant el pas a les tropes enemigues gràcies a la seva situació estratègica en una zona de pas. Per això als francesos els convenia prendre la vila. El primer atac va arribar el 7 de novembre del 1809 i només trobaren resistència a la Torre dels Frares i a l'església on un grup de gent s'hi havia fet fort.

Altre enllaç amb informació:.


RECTORIA d'HOSTALRIC
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Inicials J.B , any 1857.Enllaç amb informació i descripció:

que diu:


Època: segle XIX
Descripció:
Consta de planta baixa i tres pisos.
La façana està arrebossada i pintada de color ocre. A la planta baixa, hi ha dues arcades de mig punt, una de les quals ha estat reconvertida en finestra, i amb decoracions vegetals en guix sobre la llinda. Al primer pis hi ha dues obertures amb motllura de guix, que ténen un balcó amb barana de ferro forjat que ocupa quasi tota la façana. Sobre les obertures tornem a trobar ornamentacions florals de guix. El segon pis segueix la mateixa estructura que el primer, però el balcó queda sustentat per unes mènsules. El tercer pis, separat visualment de la resta, per una contundent cornisa, fou afegit posteriorment i només té dues senzilles finestres.
 

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: Construcció del segle XIX (1857, segons consta a la barana del balcó de la primera planta), d’estil eclèctic.
Habitatge entre mitgeres de planta baixa i tres pisos. Destaquen les obertures de la planta baixa, amb arcades de mig punt i decoracions en guix. Destaca la barana de ferro forjat del balcó corregut de la planta primera, així com les ornamentacions de les obertures; el segon pis té la mateixa estructura que el primer, però el balcó està falsament sustentat per mènsules decorades, mentre que les obertures no tenen cap ornamentació i la barana, també de ferro forjat, és més senzilla. La tercera planta correspon a una remunta posterior (mantenint el ràfec original) amb finestres que segueixen els eixos compositius de les plantes inferiors i sense ornamentacions.

Altre enllaç amb informació:


CAN VIC
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:

que diu:


Època:  inici segle XX
Descripció:
L'edifici, amb soterrani, planta baixa i dos pisos, està cobert en part per un terrat (el costat que dóna al carrer Major) i per un altell cobert amb uralita (a la part posterior).
A la planta baixa, al costat dret, la porta d'entrada general a l'immoble en arc de llinda. Al costat esquerra, una finestra que és una ventilació del soterrani a l'altura del sòcol estucat de la façana. Les dues obertures tenen una reixa de treball de forja amb elements decoratius en espirals.
Al primer pis, un gran balcó sostingut per tres mènsules de maons amb la barana de ferro forjat amb un treball decoratiu d'elements romboïdals. Una porta en arc de llinda, al costat dret de la façana, hi permet l'accés. Al costat esquerre hi una finestra rectangular vertical.
Un guardapols sostingut per quatre mènsules de maons, amb el ràfec de rajols en punta de diamant i precedit per una cornisa contínua, protegeix de l'aigua de la pluja el balcó, i esdevé un element ornamental més de la façana.
Al segon pis, una obertura triple. Els arcs de llinda de les tres finestres estan formats per maons disposats en sardinell, i igual que els maons dels brancals esquerra i dret de les finestres esquerra i dreta respectivament. Dos pilars fets de maons separen les obertures.
Corona l'edifici una mena de pinyó escalonat, envoltat de maó.
La façana està arrebossada i pintada d'un color groguenc, excepte el sòcol que és estucat i està pintat de color gris. A la façana, a part, hi ha diferents elements decoratius que li confereixen personalitat. Sota el guardapols, unes rajoles vidriades amb la imatge de Sant Jordi sobre el cavall matant el drac. A l'altura del segon pis, i com a marc d'aquest, dues lesenes escalonades a la part inferior, decorades amb dues rajoles vidriades (a la part inferior i a la part superior de la lesena respectivament). Les rajoles són de color blau amb un element floral decoratiu. En el coronament de la façana, sobre la finestra central del segon pis, una rajola vidriada amb elements decoratius florals, disposada romboidalment. Aquestes lesenes estan protegides en el coronament per teules àrabs.
 

Notícies històriques:
Durant la Guerra del Francès (1808-1814) Hostalric va tenir un important paper donant suport a l'entrada de queviures a la Girona assetjada i destorbant el pas a les tropes enemigues gràcies a la seva situació estratègica en una zona de pas. Per això als francesos els convenia prendre la vila. El primer atac va arribar el 7 de novembre del 1809 i només trobaren resistència a la Torre dels Frares i a l'església on un grup de gent s'hi havia fet fort. Alguns habitants es van poder refugiar al castell, d'altres van haver de fugir ja que els francesos van cremar el poble.
Això explica que la majoria de cases del poble siguin posteriors com seria el cas d'aquesta que segons el registre del cadastre data de l'any 1900.
Els carrers Ravalet, Raval, Major i la Plaça dels Bous són part del recorregut del Camí Ral. També es conserva una variant que segueix paral·lel a les muralles pel costat exterior i que fou utilitzat sobretot al segle XIX.
El Carrer Major s'estén des de la Plaça dels Bous fins el Portal de Barcelona. Durant l'època de la República el carrer s'anomenà Prat de la Riba. El setembre del 1939 tornà al seu nom original. Al llarg del carrer s'hi troben diverses cases pairals, construïdes sobretot a finals del segle XIX i principis del XX.CAN VERNEDA
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època:  segle XVIII
Descripció:
Casa situada al nucli urbà, molt a prop de l'església de Nostra Senyora dels Socors.
Té planta rectangular i consta de planta baixa i pis. Ràfec simple i teulada a dues vessants amb teula àrab.
Façana de maçoneria. Porta en arc pla, amb brancals i llinda de pedra. Només hi ha dues finestres, una a la part esquerra, i una altre al primer pis, just a sobre de la porta, totes dues amb brancals, llinda i ampit de pedra.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: Segle XVIII.
Edifici entre mitgeres amb planta baixa i planta pis. El registre cadastral d’aquesta casa és de 1774, anterior a la Guerra del Francès (1808-1814), essent de les edificacions més antigues d’Hostalric.
CAN VENDRELL
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informaciço i descripció:

que diu:

Època:  segle XIX - XX
Descripció:
De planta rectangular consta de planta baixa, dos pisos i terrat.
A la planta baixa hi ha un portal de tipus romà i una finestra amb una reixa de ferro forjat (envoltades per motllures de guix). El primer i el segon pis que estan separats per una cornisa, segueixen la mateixa estructura d'un gran balcó, sustentat falsament per mènsules i dos finestrals (envoltats per motllures de guix).
El terrat té una barana feta d'obra i arrebossada, i està decorada per tres copes amb motius vegetals.
Casa comprada per Joan Ribas el 1984.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: 1950 segons dades del cadastre.
Casa entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis amb coberta a dues aigües. Composició de façana a partir de dos eixos, balcons correguts de pedra amb mènsules decoratives i baranes de ferro forjat. A destacar la finestra en planta baixa, amb ampit de pedra i reixa de ferro forjat. Coronament de façana amb ràfec i barana opaca, amb tres elements decoratius.
CAN SILVESTRE HUMET
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Edifici situat al nucli urbà, a l'avinguda del Coronel Estrada.
Casa de planta quadrada, amb planta baixa i dos pisos. Tanca la façana una cornisa sustentada per mènsules, i una barana esgraonada d'obra i decorada amb gelosies en grups de tres, a on hi ha el nom de Silvestre Humet. Teulat a doble vessant i amb teula àrab.
Façana principal amb dues finestres i una porta a la planta baixa, tres finestres amb balcó (amb barana de ferro i aguantat falsament per mènsules) al primer i al segon pis. Totes les obertures estan envoltades per un motllurat de guix. Dues cornises horitzontals, separen visualment els pisos.
No s'han fet reformes exteriors, però l'interior ha estat completament canviat.
 

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: Construcció de inicis del segle XX. (1903).
Edifici aïllat de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis. Destaca el coronament de la façana amb una cornisa sustentada per mènsules, i una barana esglaonada d'obra i decorada amb gelosies en grups de tres, on hi ha el nom de Silvestre Humet. La façana s’estructura en tres eixos compositius on les obertures estan envoltades per un motllurat de guix. Destaquen les lloses de pedra amb mènsules i les baranes de ferro forjat dels balcons. El cos principal no ha sofert modificacions a excepció d’un afegit a la part posterior on s’encabeixen els nous elements de comunicació verticals. L'interior ha estat completament reformat.
CAN RIERETA
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: final segle XVIII
Descripció:
Casa entre mitgeres, situada al nucli urbà, al carrer Major.
Consta de planta baixa i tres pisos. Ràfec triple i coberta a dues vessants amb teula àrab.
A la planta baixa hi ha una porta adovellada i amb arc de mig punt, i al costat una porta amb arc pla i llinda de pedra. Al primer pis, tres obertures amb llinda de pedra, una d'elles, la més gran, té un balcó que irromp l'arc de mig punt de la porta principal. Al segon pis tornem a trobar la mateixa estructura, però en aquest cas l'obertura amb balcó es troba al centre. El tercer pis, sembla haver estat afegit posteriorment, hi ha dues finestres amb arc de mig punt i amb balustrada en pedra.
 
La casa era propietat de la família Vallicrosa.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: Èpoques: finals del segle XVIII (1790) i s. XX..
Casa entre mitgeres de planta baixa i tres pisos, coberta a dues vessants amb teula àrab i ràfec triple. Destaca la porta d’accés és en arc de mig punt format per dovelles de pedra i brancals de carreus del mateix material. Les obertures de les plantes primera i segona tenen llindes, brancals i ampits de pedra. El tercer pis sembla haver estat afegit posteriorment, amb finestres en arc de mig punt amb balustrades de pedra.
CAN PLANS
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XX
Descripció:
Casa situada en el nucli urbà, dóna en la seva façana principal a la plaça dels Bous i en la seva façana lateral dreta, al carrer Major.
De planta rectangular, consta de planta baixa i dos pisos i coronada per un terrat amb balustrada de pedra i amb una coberta a doble vessant amb teula àrab.
Tres quartes parts de la façana principal són en pedra, mentre que la part de façana que correspon al segon pis, està arrebossada i pintada de color terra (a més el primer i el segon pis estan separats per una cornisa continua). A la planta baixa hi ha una porta quadrangular amb dovelles. Al primer pis hi ha una finestra amb motllura desplaçada a l'esquerra i amb un balcó, amb barana de ferro forjat. Al tercer pis hi ha tres finestres amb balcó amb forma convexa i amb barana de ferro.
La façana que dóna al carrer Major és de fals encoixinat. Únicament té una finestra i una porta a la planta baixa, i una finestra amb balcó al primer i al segon pis.
 
La casa sempre ha estat propietat de la família Plans.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: Construcció del segle XX (1921), d’estil noucentista.
Edifici entre mitgeres amb front al carrer Major i a la plaça dels Bous. Consta de planta baixa, dos pisos, i terrat. Està coronada per una balustrada de pedra. A la façana de la plaça l’acabat exterior de les plantes baixa i primera és el pany de muralla amb dues obertures amb llindes i brancals de pedra: un portal i un balcó amb llosa de pedra i barana de ferro forjat . L’última planta està acabada amb arrebossat i pintat i té tres balcons amb baranes de ferro forjat. La façana del carrer Major és opaca en la seva major part a excepció d’un eix compositiu a l’extrem dret format per una porta d’entrada a la planta baixa amb una finestra al seu costat esquerre, i un balcó per cadascuna de les plantes superiors. L’acabat de la façana al carrer Major està fet amb fals encoixinat, destaquen les lloses de pedra i les baranes de ferro forjat dels balcons.
CAN PIQUÉ
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XVIII - XX
Descripció:
Casa situada al nucli urbà, fa cantonada amb el carrer Verge dels Socors i Ensenyança.
De planta quadrada, té planta baixa i pis. Coberta de teulada a dues vessants amb teula àrab.
A la façana principal que dóna al carrer Verge dels Socors, té un portal de garatge, amb brancals de pedra i llinda de rajols, formant un arc carpanell molt rebaixat. Al primer pis dues finestres amb brancal de pedra i llinda i àmpit de rajols.
A la façana lateral, és on actualment està situada la porta principal d'entrada a la casa amb llinda i brancals de pedra i dues finestres amb les mateixes característiques.
Tota la façana és realitzada amb maçoneria i arrebossada.
 
Edifici totalment reformat als anys vuitanta.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: Segle XVIII.
Totalment reformat als anys 80’. Edifici entre mitgeres fent cantonada de planta rectangular i de planta baixa més planta pis. Teulat a dues vessants. Les obertures a la façana del carrer Verge dels Socors tenen llindes i ampits de maó massís i brancals de pedra. La llinda de la porta forma un arc aparellat molt rebaixat. A la façana lateral està situada la porta d'entrada amb llinda i brancals de pedra. La cantonera està formada amb pedra carejada. Ràfec a la catalana.