Seguidors

dilluns, 30 de desembre del 2019

RECTORIA DE LLAMPAIES
LLAMPAIES - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segles XIII // XVI // XIX
Descripció:
Edifici de planta rectangular format per tres cossos adossats, amb coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa i pis. El cos central presenta un passadís obert a la part inferior, pel qual discorre el carrer de Ponent. Està cobert amb una gran volta d'arc rebaixat, bastida amb maons disposats a pla, amb els dos arcs laterals amb maons a sardinell. A la façana nord del cos situat a llevant hi ha dos cossos circulars, amb cobertes de teula, que podrien correspondre a un forn i un pou. Les obertures presents a la construcció són totes rectangulars, algunes emmarcades amb maons i d'altres amb carreus de pedra. Les portes d'accés als dos cossos laterals de l'habitatge estan situades sota la volta del cos central. Presenten les llindes planes gravades, tot i que les inscripcions són pràcticament il·legibles, tot i que s'intueix l'any 1587. De l'interior de l'edifici destaca la sala, situada damunt del passadís, coberta amb volta de maó pla a quatre vents. També hi ha tres voltes de pedra treballada, amb decoració senzilla i inscripcions.
La construcció és bastida amb pedruscall i fragments de maons, lligat amb morter.
Notícies històriques:
El conjunt de la Rectoria és el producte de diverses etapes constructives, que han modificat al llarg del temps la seva fesomia. La construcció original es va fer el segle XIII (1276), al costat de Can Gener. L'any 1514 va construir-se un paller a l'altra banda del carer, que posteriorment, durant el segle XVIII, va comunicar-se amb l'habitatge primitiu. A les darreries del segle XIX (1899) l'antic paller va ser habilitat com a habitatge. Finalment, el 1972, es va fer la reconstrucció que ha configurat la imatge actual del conjunt.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Edifici de planta baixa i un pis construït en pedra i cobert a dues vessants en teula, amb el caraner paral.lel a les façanes més amples i perpendicular al passadís que s'obre a la part inferior de la casa i que constitueix in dels elements caracteritzadors de la seva imatge. Aquest passadís és d'arc rebaixat i volta de maó de pla i té portes d'accés a l'habitatge a banda i banda dels paraments.
La sala que queda sobre el camí és coberta amb volta de maó de pla a quatre vents, i presenta tres voltes de pedra treballada amb decoració senzilla i inscripcions. La fàbrica dels murs externs és de pedruscall i terrissa. Les obertures són allindades. Apareixen diverses inscripcions i dates del segle XVI.
Tot i ser propietat privada conserva el pont o passadís sobre el carrer que té arcs rebaixats i volta de maó pla.
Cronologia:
Casa construïda en diverses èpoques. En el s.XIII el cos que toca a Can Gener, de dues crugies, avui amb voltes de maó de pla als baixos i cairats formant pendent al pis. En el s.XVI es basteix un paller a l'altra banda del camí, que es comunica al s.XVIII amb l'anterior mitjançant volta de maó de pla en espina de peix. En el s.XIX s'habilita una vivenda a l'antic paller. I finalment, l'any 1972, es rehabilita com a segona residència.

Altre enllaç amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada