Seguidors

dissabte, 8 de juliol del 2017

Can Vilallonga - Cassà de la Selva

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: Segles XVI-XVII
Construcció tradicional amb parets de pedra, primitivament de planta quadrangular, coberta de teula a dues vessants. Embigats de fusta. La façana principal presenta una porta dovellada de granit i finestres també del mateix material amb rapissa emmotllurada. La finestra central del primer pis presenta un baix relleu de granit sobre la seva llinda.
Notícies històriques:
El mas ha estat ampliat posteriorment conservant, però, la seva estructuració i composició formal.

Altra enllaç amb informació i descripció:
que diu:
La finca de Can Vilallonga es troba a Cassà de la Selva, a la comarca del Gironès, dins l’Espai d’Interès Natural les Gavarres. L’Institut Català del Sòl (INCASOL) n’és el propietari i el Consorci de les Gavarres en te cedida la gestió i l’usdefruit.
Es tracta d’una finca forestal de 243 hectàrees, de les quals 227 ha. son de bosc, 14 ha. son terres de conreu i 2 ha. corresponen a espais oberts on hi ha la masia i la bassa.
La sureda de la finca te l’origen en les tallades arreu a inicis del segle XX, encara que es pot considerar que té una estructura irregular. Les pinedes en canvi son boscos regulars regenerats de manera natural a partir dels incendis forestals dels anys 1979, 1972 i 1947.
Com a particularitat de la finca destaquen diversos elements de patrimoni cultural que ens han arribat fins a dia d’avui.
- Sistema hidràulic format per cinc aqüeductes del segle XVIII que porten aigua a la bassa.
La bassa que s’utilitzava per a regar els conreus.
- Restes d’un forn de rajols.
- Diversos forns de carbonet repartits pel bosc.
LA GESTIÓ SILVIPASTORAL
La gestió dels boscos i conreus de can Vilallonga es realitza d’acord amb el Pla d’Ordenació Forestal aprovat l’any 1997 i que s’ha anat executant fins avui. Les línies principals del document son les següents:
Camps de conreu – dedicats en part al cultiu de farratges –userda,ordi, civada- i en part al pasturatge d’un ramat de 150 cabres que també pastura el bosc.
Sureda – posada en producció després de 25 anys d’abandó. S’executen principalment l’espelagrinat i treballs de regeneració. El pasturatge del ramat fa una important gestió del sotabosc.
Pinedes – aparegudes després dels diversos incendis, es gestionen com a bosc regular. Tenen edats compreses entre els 30 i els 60 anys segons la zona. Es gestionen per aclarida successiva i s’afavoreix la successió cap a la sureda.
Bosc de ribera – s’afavoreix el desenvolupament d’aquest bosc i es te cura del seu estat de conservació pel seu valor ecològic i paisatgístic.
ALTRES ACTIVITATS:
Estació d’anellament (Programa Sylvia). Seguiment anual d’aus en la sureda.
Estudi de la viabilitat econòmica. Estudi realitzat per l’Instituto de Economía y Geografía del CSIC.
Seguiment d’Ocells Comuns (SOC). Seguiment d’aus realitzat per voluntaris.
Mostreig experimental de la sureda. Parcel·les de mostreig per avaluar dos tipus de gestió de la sureda.
Educació Ambiental i activitats divulgatives. Visites per a escolars a l’estació d’anellament, jornades tècniques i activitats lúdiques.


Altres enllaços amb informació i descripció:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada