Seguidors

dilluns, 20 de setembre del 2021

JACIMENT ARQUEOLÒGIC BÒBILA ROMANA D'ERMEDÀS

CORNELLÀ DEL TERRI - PLA DE L'ESTANY

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
Enllaç amb informació:

Cronologies: 

Des de Romà Alt Imperi fins a Romà Alt Imperi ( 14 / 50 )

Des de Romà Alt Imperi fins a Romà Alt Imperi ( 150 / 192 )

Tipus de jaciment:

Lloc o centre de producció i explotació ceramista.

Descripció:

El jaciment es troba en un camp de conreu a llevant del Mas, delimitat per la riera de Remença i molt a prop de la Bassa de Can Ferraric. El jaciment està situat en la part baixa del veïnat d'Ermedàs, a prop de la línia divisòria de terme entre Cornellà del Terri i Palol de Revardit. Fins abans de l'excavació sistemàtica duta a terme des de 1999, es tractava d 'un jaciment molt poc conegut; les úniques restes i materials aportats foren troballes casuals fruit d'una campanya de prospeccions l'any 1982, i un sondeig en què es localitzaren els restes d'un forn de terrissa.
Es tracta d'un extens centre artesà d'època romana dedicat a la fabricació de diversos objectes de terrissa dedicats a diferents funcions: vaixella i servei de taula, àmfores per envasar productes agrícoles i materials de rajoleria per a la construcció.
Les intervencions arqueològiques realitzades al jaciment tenen per objecte l'estudi de les formes d'ocupació i explotació del territori rural en època romana en la comarca del Pla de l'Estany, coordinant amb altres excavacions com, sobretot, en la Vil·la romana de Vilauba. El coneixement i parcial excavació d'un forn ceràmic (Cal Menut o Cal Ferraric) es realitzà en 1982 durant les tasques de prospecció entorn la vil·la romana de Vilauba.
La prospecció i excavació d'aquest lloc van proporcionar diversos fragments de motlle per a la fabricació de TS Hispànica, amb una decoració en la paret interna de cercles concèntrics decorats amb bastonets. A més, es trobaren dos fragments de peces sortides ja del motlle, sense vernís. Del forn es localitzaren la graella i la boca d'entrada a la cambra de foc.
L'any 1999 s'iniciaren les excavacions anuals, que han permès documentar el primer forn localitzat en 1982, a partir del qual s'obrí una àrea de 800 metres quadrats al voltant, que permet entendre la distribució dels diversos elements que formaven part d'una instal·lació industrial romana.
La ubicació del jaciment és propicia, ja que està en una fondalada amb un potent dipòsit d'argila molt homogènia que s'utilitzava per a la producció de ceràmica que, amb un desgreixant molt depurat, donava un bon acabat a les peces. L'abundància de fonts d'aigua dolça que es canalitzà fins al jaciment, i un pas proper en el límit septentrional del camp d'una riera asseguraven l'abastiment d'aigua. Per últim, la presència d'un bosc molt a prop assegurava també l'abastiment de combustible per als forns. S'han posat al descobert una seqüència estructural que demostra l'existència de fins a tres fases cronològiques successives:
De la primera fase es coneix un forn petit, que fou seccionat per un mur de la fase posterior.
De la segona fase, la més important, es documenta una ampliació i sistematització de la bòbila. Les estructures defineixen dos cossos separats per un espai de circulació que contenen la majoria dels forns localitzats. La data inicial d'aquesta fase cal situar-la a finals del segle I dC, i perdura fins final del segle II.
De la tercera fase tan sols s'evidencia un terraplè que cobreix part de les estructures de la fase anterior i conservava un fornet de planta lenticular, possiblement dedicat a la reparació d'eines metàl·liques, i una alineació formada per les restes d'un mur i dos basaments de pedres.
La direcció d'aquestes estructures és divergent de les que hi ha en la segona fase, que presenten una ordenació molt més lògica i articulada; en la part més meridional del camp es troben tres forns de petites dimensions amb uns murs rectilinis de tancament que possiblement separen aquesta zona d'una altra. A l'extrem oest, un abocador ceràmic.
Un corredor de circulació limita a la banda nord amb un altre cos que contenia quatre forns de grans dimensions. En aquest cos es troben dos forns que tenen la boca oberta al nord i dos més a l'est. La confluència dels "praefurnaria" cap a una mateixa zona permeté rebaixar el nivell del terreny delimitat per un gran mur frontal.
L'estructura dels forns és sempre la mateixa: planta quadrada o rectangular amb una boca d'entrada i una o dues cambres de combustió, graelles sustentades per un sistema d'arcs que arrenquen de murs laterals i sobre un muret central en els forns de doble cambra.
L'espai obert al nord d'aquest gran cos que contenia els quatre forns defineix un altre espai de circulació de cinc metres d'amplada, i paral·lel a aquest, una nau allargada de tres metres d'amplada, una mena de galeria coberta que obria al passadís i els forns. La banda est d'aquesta nau acabava en una habitació quadrada de tres metres de costat. En aquesta nau era evident l'ús del foc, formant petites llars de terra cremada sobre el paviment i un forat, on havia estat ubicat un doli.
Per l'exterior, al nord de la nau i l'habitació, s'obre un gran pati, que serviria per a col·locar-hi estructures dedicades al treball i depuració de l'argila.
La producció del taller se centrava en una àmplia gamma de productes ceràmics, de cinc grups:
Materials de construcció (tègules, ímbrex, rajols quadrats, rajols per a arcs, peces irregulars amb encaixos, peces de conducció, bobines, antefixes i lastres decoratives), Ceràmica comuna (de taula i de cuina), Imitacions de Ceràmica africana de cuina, Ceràmica Terra Sigil·lata Hispànica, Dolis, Àmfores i Pondera.
Durant les campanyes 2004-2006-2007 i 2008 es va ampliar la zona excavada del jaciment, fins a una superfície de 3000m². L'espai dels forns quedava envoltada per dues naus de tres metres d'amplada en forma de L, que varen funcionar com a lloc de treball dels artesans que elaboraven les peces ceràmiques als torns. També es va documentar un altre àmbit a l'oest que contenia un forn de grans dimensions. Més al sud s'identifica una espai ocupat per un abocador. D'altra banda, ens van documentar més forns (fins al moment es coneixen 10 forns), basses i canalitzacions en diversos àmbits.
Entre el 2011-2012 es van realitzar tasques de consolidació i restauració de vàries estructures de l'assentament.
La campanya de 2013 es va centrar en tancar i definir el límit oriental de la nau sud, més enllà de la reforma; per altra banda, es va treballar en espais perimetrals al nucli central. La topografia, més elevada en la banda sud, i el treball agrícola del camp al llarg dels anys, sembla que van acabar fent desaparèixer les restes de l'estructura de tancament sud del complex. Al costat mateix però, es va poder observar una petita cubeta, amb cendres al fons i farcida d'ossos, que resseguia el traçat del mur. Excavada amb més detall, es va localitzar una fossa on s'havia enterrat un èquid, dipositat en connexió anatòmica i orientat amb el cap a l'est. També es va treballar en l'àmbit 10, comprovant els basaments, així com en la identificació de possibles estructures perimetrals associades al treball de la ceràmica. Així es va poder identificar i excavar una nova bassa de greda de 240+180 cm i 55cm de profunditat. Finalment, el darrer punt d'actuació es va centrar en la localització possible d'un forn que havia estat detectat per prospecció electromagnètica. L' anomenat forn 15, conservat parcialment, correspon a una cambra de combustió doble, dividida per un mur longitudinal, que sostenia una sèrie de sis arcs dobles, que descansaven en el mur central i les parets laterals; una sola boca d'entrada, associada a un praefurnium curt, que obre cap a l'est.
La campanya del 2014 va focalitzar els seus objectius en documentar estructures en espais perimetrals en relació al nucli central, sobretot a la banda nord, encetada l'any 2013. En total es van documentar les estructures utilitzades en el procés de preparació i decantació de les argiles: dues basses i una bassa de grans dimensions excavada al subsòl en la que s'hauria pastat l'argila amb l'aigua. En aquesta intervenció també es van poder recuperar diversos fragments d'àmfora i un important nombre de peces senceres de producció local de sigil·lata hispánica.

*************************************************************
Camins i paisatge propers al jaciment


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada