Seguidors

dijous, 30 de setembre del 2021

VIL·LA ROMANA DE VILAUBA

CAMÓS - PLA DE L'ESTANY

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 


Les restes d’aquest sector corresponen a la part productiva de la vil·la i s’interpreten com una premsa d’oli o vi. La sala de premsat conserva encara el basament de pedres per assentar-hi les dues bigues que sustentaven la capçalera de premsa. L’altra habitació, que funcionava a un nivell més baix, era on s’emplaçava el contrapès de pedra que regulava el procés de treball i on hi havia els dipòsits per a la recollida del líquid.

Dibuix hipotètic de la premsa

Hipòtesi reconstructiva de la planta de la premsaLa dilatada ocupació de Vilauba, que s’inicia en el segle I aC. I arriba fins al segle VII dC. va comportar una gran superposició de restes constructives que són resultat de les successives reformes realitzades en transcurs del temps.

L’etapa més ben coneguda, i probablement la de major esplendor de la vil·la, correspon als segles I-III dC. El nucli residencial constava de tres ales disposades en forma d’U al voltant d’un pati central, obert cap a la planta. L’entrada principal, al mig, comunicava amb sengles galeries porticades a redós de les quals s’articulaven totes les estances de la part posterior. Les dependències agrícoles, separades de l’habitatge encara no s’han descobert.

El final d’aquesta construcció ve marcat per un incendi que va destruir totalment una part de la casa i que va obligar els seus habitants a empendre una reforma gairebé total.

Dibuix reconstructiu del nucli residencial de la vil·la durant el segle III dC

 

Dibuix representatiu de la premsa corresponent a la darrera etapa del jaciment

Durant el segle IV dC, la vil·la gaudeix d’una certa estabilitat i puixança que es fa evident en la construcció d’unes noves edificacions, distribuïdes entorn d’un pati central i en la reutilització i reforma d’algunes estructures de l’etapa anterior. Les noves instal·lacions agrícoles, que es localitzen a la part nord, demostren també una continuïtat en l’activitat productiva. A partir del segle V, comencen a detectar els primers símptomes d’una regressió material, i qui sap si també econòmica, que provoca l’abandonament d’alguns sectors i una reducció significativa de l’àrea ocupada.

En la darrera etapa de Vilauba, d’ençà del segle VI, l’ocupació es limita a unes poques edificacions relacionades només amb l’explotació agrícola i concentrades entorn d’un trull i d’un pati annex. L’abandó definitiu del jaciment es situa en un moment imprecís del segle VII dC.

Inscripció dedicada a Germànic trobada a Vilauba

Collaret d'or i perles de riu (segles II-III dC.)

Segell d'un terrisser (C.OBULNIUS) imprés en una teula que fou fabricada a la bóbila d'Ermedàs.

Olla de ceràmica de cuina decorada amb quatre agafadors aplicats en forma de ferradura

Peça d'arnès de cavall en forma de roda calada (segle IV dC)

Fermall amb una decoració geomètrica (segles VI-VII dC)

Aquest petit vilatge es composava de tres unitats domèstiques independents, que correspondrien a tres grups familiars que s’encarregaven del conreu i explotació de les terres del voltant. Les cases seguien unes pautes molt similars i es composaven d’un espai destinat a habitatge, d’un pati i d’un àmbit annex.

La descoberta d’aquest hàbitat permet relacionar el topònim Villa Alba, documentat al segle X, amb fundus de l’antiga vil·la romana.

Planta general de Vilauba durant els segles VI-VII dC. A la part dreta, les instal·lacions productives de possible ús comunal.

 

Dibuix reconstructiu de l'hàbitat 

Les cases, d’entorn als 25 m2 de superfície, eren modestes i senzilles, amb murs fets de pedres unides amb fang, amb el paviment d’argila i probablement amb una coberta de tipus vegetal. En un costat s’hi disposava la llar, delimitada per unes lloses clavades al subsòl, que servia per cuinar i escalfar l’ambient i, a l’altra espai per dormir.

El parament de la casa es limitava a uns pocs objectes metàl·lics, de terrissa o de fusta.

Dibuix reconstructiu d'una casa

Falç per segar
El conrreu del blat era fonamental per a l'economia i la subsistència dels habitants del vilatge

Esquellot de ferro
Els patis de les cases servien també de celda per al bestiar i, sobretot, dels ramats de cabres i ovelles

El triclini tenia algunes de les parets decorades amb pintura mural i, en un dels angles de l’habitació, es conservava l’encaix per fixar-hi el capçal d’un dels llits on es reclinaven els comensals per menjar. Les nombroses anelles de ferro trobades a prop de l’entrada servien, segurament, per sustentar la cortina que separava aquest àmbit de la galeria.

Dibuix reconstructiu del menjador

El parament de l’habitació es completava amb dues àmfores

 

Detall d’una de les figures que decoraven els plafons de la paret posterior del triclini

La decoració pictòrica del sòcol imitava plaques de marbre de color verd i vermell. L’alçat consistia en una composició de panells emmarcats per faixes de colors diversos.

Aquest espai, on s’hi localitzen més de 200 peces de terrissa, així com també alguns objectes de vidre i metall, s’interpreta com el rebost de la vil·la. A més de desar-hi els atuells necessaris per a les diverses activitats domèstiques, s’hi guardaven també les provisions i, ocasionalment, podia servir com a cuina. Les peces estaven dipositades damunt d’unes banquetes fetes d’obra que hi havia al peu dels murs perimetrals, endreçades acuradament segons les seves característiques i funció.

Dibuix reconstructiu del rebost

Vaixella de taula

Estava formada majoritàriament per ceràmiques de procedència nord-africana i per altres plats, vasos i gerres de fabricació local

Conjunt de gerres

Utilitzades per guardar i servir líquids

Conjunt de llànties

Destaca una àrula decorada amb una escena del seguici de la deessa Cibele

Trípode de bronze
Tenia uns peus en forma d'urpa de gelí i servia per sustentar una llàntiaEn el larari de la vil·la s’hi veneraven diverses divinitats domèstiques. Es tractava de quatre petites figures de bronze que representaven Fortuna, un Mercuri, un Lar i una quarta figura, incompleta i d’advocació desconeguda, que s’exposaven en un petit nínxol obert a la paret. La finalitat d’aquests cultes domèstics, que comportaven diversos ritus diaris o en festes assenyalades, era assegurar la protecció i el benestar dels habitants de la casa.

Dibuix reconstructiu del larari

Lar

Vestit amb una túnica curta i amb els braços oberts, en actitud oferent. Amb la mà esquerra portava una cornucòpia, mentre que amb la mà dreta devia sostenir una pàtera o phiale.

Fortuna

Vestida amb una clàmide. Amb la mà esquerra sosté un corn de l’abundància, del qual en pengen diversos fruits, i amb la ma dreta agafava, possiblement, un timó.

 

Mercuri

Porta els atributs característics del missatger  dels déus: el barret alat o petasus i la bossa de diners o marsupium. Amb la mà esquerra devia sostenir una vara o caduceu
******************************************************

Enllaç amb informació:

L'entorn natural de Vilauba està format per una petita vall, limitada a l'oest per la serra de Sant Patllari, al sud per la serra de Rocacorba i a l'est pel puig de Miànigues. El jaciment se situa a la banda oest d'aquesta vall, i en un lloc lleugerament elevat des d'on domina una petita plana. Aquesta zona està ben regada per petites rieres, una de les quals (la riera de Matamors) corre al sud de la vil·la. A la banda nord hi passava un ramal d'una de les vies romanes que anava a Gerunda. El jaciment descansa sobre l'argila natural, de formació eocènica i de composició margosa, anomenada popularment "Xalió".
Les diferents campanyes arqueològiques realitzades al jaciment permeten tenir un volum d'informació suficientment ampli com per poder afirmar que es tracta d'un dels jaciment més coneguts d'època romana a Catalunya. En aquest sentit, s'han pogut determinar quatre grans fases estructurals dins la dilatada vida de la vil·la:
FASE I-II: Correspon d'una banda als anivellaments i l'adequació dels pendents suaus que configuren els darrers estreps de la Serra de Sant Patllari, pel costat sud-est; i per l'altra, la primera edificació de la vil·la, amb la construcció del nucli residencial estructurat a partir d'un corredor/passadís al voltant d'una galeria porticada o "pati central". Connectat amb aquest, en un dels seus extrems, s'hi va construir el sector termal (sector est).
Cronològicament, aquest fase se situa entorn del tercer quart del segle I dC.
FASE III: Petites remodelacions, amb la construcció d'algunes habitacions noves, mantenint l'estructura bàsica de l'anterior edifici. Aquest període acaba amb un nivell de destrucció general que cal datar a la segona meitat del segle III dC. (pels voltants del 270-280), el qual alhora es relaciona cronològicament amb el moment d'abandonament de les restes descobertes al Camp Baix.
FASE IV: Reedificació de la vil·la variant totalment l'estructura de les primeres fases. A partir d'aquest moment, es troben estructures destinades a l'explotació agrícola del territori. Aquestes noves construccions s'han de situar en la primera meitat del segle IV dC.
FASE V: Remodelació i reacondicionament de la fase IV. Les estructures es limiten a un gran pati obert i a la construcció del "torcularium". Aquesta fase finalitza també amb un enderrocament general, que suposa la fi de l'activitat en aquest indret i que es data cap a finals del segle VII dC.
A la 29na campanya es varen poder deixar a la vista totes les estructures que conformen el nucli de la vil·la pertanyents als segles I-III DNE, sense aportar informació que alteri la seqüència general de la Vil·la. Es va enllaçar el centre residencial amb les àrees excavades els anys 2002 i 2003, així com també es tornà a treballar sobre l'àrea de les termes, oberta el 1978.
Durant les campanyes d'excavació dels anys 2007-2009 i 2009-2012 s'han treballat els nivells de la darrera ocupació del jaciment (segles VI-VII dC). El caràcter i naturalesa de l'ocupació que defineix aquesta darrera etapa de Vilauba, amb senzill nucli d'hàbitat i unes estructures agrícoles probablement d'ús comunitari, correspon també a un mobiliari arqueològic força pobre en comparació a les etapes precedents de la història de la vil·la. Els nivells d'abandonament o d'enderroc, excavats entre el 2007-2009, així com els estrats associats a l´ús i el funcionament dels diferents àmbits identificats, han proporcionat un volum més aviat reduït d'objectes. Cas de confirmar aquestes primeres hipòtesis de treball, es tractaria d¡una de les edificacions rurals d'època visigoda més ben conservades de Catalunya. La descoberta d'aquest nucli d'hàbitat permet relacionar d'una manera encara més clara el topònim Villa Alba, documentat al segle X, amb el fundus de l'antiga vil·la romana i confirma que Vilauba és un dels pocs exemples coneguts a Catalunya on es possible estudiar l'evolució del món rural d'ençà els inicis de la romanització i fins a les acaballes del Món Antic i el pas a l'època alt-medieval.
Els treballs d'excavació del trienni 2010-2012 s'han centrat en continuar i finalitzar els nivells inferiors de les cases visigodes descobertes els anys anteriors, amb el propòsit de completar la seva seqüència evolutiva i de verificar si aquestes cases s'assentaven en un espai desocupat o si cobria algunes restes anteriors. Així, els treballs dels anys 2010 i 2011, permeteren de documentar unes altres dues sub-fases anteriors d'ocupació del sector, corresponents però al mateix darrer període d'època visigoda de la seqüència general del jaciment. Aquestes dues fases anteriors es documentaren sota els àmbits 80, 81, 82 i 83 que corresponen als interiors de les unitats domèstiques de les cases 1, 2 i 3.
L'any 2008 també es varen realitzar sondejos a l'anomenat Camp Baix, és a dir, a la banda est de la carretera que divideix en dos sectors el jaciment. El propòsit d'actuar en aquests sector era determinar l'existència de restes arqueològiques just al límit del camp propietat pública.
L'estratigrafia documentada en aquest sector es limita a uns pocs estrats arqueològics, sovint no relacionats amb estructures però amb alguns materials ceràmics. El primer nivell, d'uns 30-40 cms de gruix, correspon a la capa superficial del camp, molt alterada pels treballs agrícoles i d'escàs interès arqueològic. Cobria un segon nivell format per argiles, probablement de formació natural i pràcticament estèrils quan a materials arqueològics.
Damunt d'aquest estrat, a les rases 3 i 4, es localitzaren dues tombes d'inhumació, disposades en sentit est-oest. Una de les tombes tenia una coberta amb teules a disposades a doble vessant i, l'altra, un llit de pedres. No hi ha constància de cap altre elements de senyalització. Els morts, disposats damunt d'un llit format per teules planes o lloses de travertí, anaven acompanyats d'un senzill aixovar funerari format per uns pocs materials de terrissa (un plat i dues petites gerres de terrissa), ens permeten situar, grosso modo, la cronologia dels enterraments al llarg del segle III o els inicis dels segle IV dC.
La troballa d'aquests dos enterraments, disposats de forma paral·lela i a escassa distància l'un de l'altre, va fer pensar en la possibilitat que en aquest sector es situés la necròpoli de la vil·la corresponent a l'etapa altimperial, raó per la qual es va decidir obrir en extensió l'espai existent entre les dues rases o sondejos. Sorprenentment, però, es pogué constatar que no hi havia cap més altra tomba.
Més al nord de la rasa quatre, es realitzaren també altres cales de comprovació que resultaren igualment negatives i en les quals únicament es pogueren documentar alguns retalls amb materials arqueològics però aparentment no relacionats directament amb cap estructura.
Fins al moment, i a l'espera d'excavar tota aquesta zona en extensió, es conclou amb que les tombes excavades podrien correspondre a un grup d'enterraments aïllats o bé pertànyer a la zona marginal d'una petita necròpolis, l'existència de la qual de moment no és possible confirmar.
L'estratigrafia documentada en aquests sondejos permet copsar també que l'estrat damunt del qual hi trobem les tombes cobria una tercera capa, de composició més orgànica i amb més materials ceràmics que s'hauria format amb anterioritat i que possiblement es pot relacionar amb les etapes inicials de la vil·la.

******************************************************

Altres enllaços amb informació:


******************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada