Seguidors

diumenge, 25 de febrer de 2018

CAN PONÇ - CAN BRIOLF - CAN FELIU
Viladamat - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: segle XVI-XVII
Descripció:
Situat dins del nucli urbà de la població de Viladamat, a l'extrem sud del casc antic, formant cantonada entre el carrer Major i el carrer de la Creu.
Edifici cantoner de planta rectangular, format per tres crugies perpendiculars a la façana principal, amb una zona de jardí situada al nord de la construcció. Presenta la coberta de dues vessants de teula i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada a migdia, presenta un gran portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus desbastats. Al seu costat hi ha un ample contrafort, actualment foradat per una finestra d'arc rebaixat posterior. Al pis, damunt del portal, hi ha una finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra, amb motllures decoratives a l'intradós i coronada per un frontó triangular, dins del qual s'esculpí una petxina en relleu. A banda i banda del frontó hi ha dos relleus decoratius més, el jou i les sagetes, relacionats amb la nissaga dels reis catòlics. Sota l'ampit hi ha una inscripció gravada amb el nom de la persona i l'any de construcció: “IOAN BRIOLF ME FESIT 1584”. A l'extrem de llevant de la façana hi ha una finestra rectangular amb la llinda sostinguda amb permòdols, i a l'extrem de ponent, una altra finestra rectangular, amb la llinda d'arc conopial, decorada amb una roseta central. Les obertures de la façana de llevant són més simples, totes rectangulars i emmarcades amb carreus de pedra. En canvi, les de la façana de ponent, tot i que restituïdes, són d'arc de mig punt amb l'emmarcament arrebossat. A l'interior, l'edifici presenta sostres embigats de fusta i d'altres coberts amb voltes rebaixades.
La construcció és bastida amb pedra sense treballar lligada amb abundant morter. S'observen trams del parament bastits amb carreus ben desbastats. A les cantonades hi ha carreus de pedra calcària, el mateix tipus de pedra utilitzat per bastir les obertures.
 
Notícies històriques:
L'edifici es troba datat en una inscripció que apareix sota l'ampit de la finestra central de la façana, on es pot llegir: IOAN BRIOLF ME FECIT 1584. Aquesta data segurament correspon a la reconstrucció de la casa sobre les restes d'una anterior, ja que la família Ponç, propietària del casal, es troba documentada des del s.XIII. Segons la tradició, el 21 de novembre del 1467, en el context de les guerres contra Joan II, el príncep Ferran, futur rei "Catòlic", es va refugiar de les tropes del duc de Calàbria en una casa de Viladamat, que possiblement es correspon amb aquest edifici. Com a represàlia per aquest fet la construcció va ser cremada. Durant la reconstrucció duta a terme a l'edifici en el segle XVI, a banda i banda del frontó superior de la finestra situada damunt del portal principal, hi ha uns motius esculpits en relleu interpretats com la representació del jou i les sagetes, emblema dels reis catòlics, en commemoració d'aquell fet. 

Altre enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:
Antiga casa Ponç, després Briolf i posteriorment Adroer. Construïda probablement durant el segle XV. Segons l'historiador Jaume Caussa, la família Briolf procedia de la comarca de Banyoles i es va establir aquí a començament del segle XVI. D'aquella època estan documentats Pere, Joan i Quirze Briolf, amb terres a la Pabordia i a Sant Quirze Vell. La casa va ser adquirida per Antic Briolf el 1512. Afectada, com totes, per l'incendi de 1467, va ser renovada durant el segle XVI, època a la que pertany el finestral renaixentista. Aquest està presidit per un frontó triangular amb una petxina inscrita i flanquejat per dos escuts que podrien evocar el jou i les fletxes dels Reis Catòlics. Tot i que no està demostrat, és probable que en aquesta casa s'hi amagués Ferran el Catòlic, aleshores príncep, durant la batalla de 1467.
Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: segle XVI (1584)
Estil: moderna (renaixentista)

DESCRIPCIÓ
Al nucli històric i als carrers que envolten el recinte medieval, a partir del s. XVI s'hi van edificar o reconstruir notables casals que s'han conservat fins ara amb poques reformes o modificacions estranyes.
Can Ponç o Can Briolf és una gran masia del s. XVI amb un portal adovellat i una finestra superior, renaixentista. Aquesta finestra és rectangular i sobre la llinda hi ha un frontó dins el qual s'esculpí una petxina en relleu. A cada costat del frontó, en la part alta, hi ha sengles motius en relleu, que s'ha suposat que representen el jou i les sagetes dels reis Catòlics (hom creu que aquesta casa fou la que amagà el príncep Ferran). Sota l'ampit de la finestra hi ha una inscripció que resa: IOAN BRIOLF ME FESIT 1584
El casal presenta planta rectangular amb tres crugies perpendiculars a l'entrada, de les quals la central és més ampla. Estan les tres cobertes de bigues de fusta llevat la de ponent, que té una volta rebaixada a la part de darrera. Hi ha dues parets de trabament que divideixen cada crugia en tres. Al pis superior es manté l'estructura que suporta una teulada a dues aigües amb una gran biga de fusta a la cumbrera, que està suportada per les parets travesseres.
La façana principal presenta un gran contrafort a la banda esquerra, a més del gran portal adovellat. El mur lateral dret presenta obertures rectangulars emmarcades en pedra. El mur dret es troba modificat per obertures posteriors d'arc de mig punt. La façana posterior, on també hi ha contraforts, dóna a un pati.
CRONOLOGIA
La família Ponç està documentada com a propietaria del casal des del segle XIII. En el segle XV els Ponç eren batlles de la vila.
La data que apareix sota la finestra de la façana (1584) correspon a la reforma del casal. La tradició explica que durant la guerra contra Joan II, el futur Ferran "el catòlic" fou amagat en una casa de Viladamat que podria ser aquest Mas Trobat o bé Can Ponç.
BIBLIOGRAFIA
http://www.crae.com/PaP/MostrarP.asp?Idi=0
http://www.viladamat.net/cos-patri.html

Altre enllaç amb informació i descripció:

Cap comentari:

Publica un comentari