Seguidors

dilluns, 26 de febrer de 2018

TORRE i MAS VILANERA
Veïnat de Vilanera - l'Escala (l'Alt Empordà)

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció i fotos:
que diu:
Època: XVI-XVIII // XVIII-XIX
Descripció:
Situat a l'oest del nucli antic de la població de l'Escala, al puig de Vilanera, força proper als nuclis d'Empúries.
Gran masia d'estructura complexa, formada per diversos cossos. El nucli principal està format per la casa, la torre i un cos adossat a ambdues construccions. La casa és de planta rectangular, amb la coberta a quatre vessants i distribuïda en planta baixa i dos pisos. La façana principal presenta el portal d'arc de mig punt adovellat, el qual no es pot apreciar íntegrament ja que el cos adossat a la façana el talla. Al primer pis hi ha tres finestres rectangulars bastides amb carreus ben desbastats, amb els ampits motllurats i dues d'elles amb guardapols a la part superior. A la segona planta, tres finestres més, una d'elles restituïda amb maons i les altres dues emmarcades amb pedra. La resta de façanes també presenten finestres rectangulars emmarcades amb pedra. Adossat a la façana principal, i al costat del portal, hi ha un forn de planta circular. A l'extrem sud-oest de la façana hi ha la torre, de base quadrangular i amb el basament lleugerament atalussat. Està distribuïda en planta baixa i tres pisos, amb la coberta a dues aigües de teula. Conserva dues espitlleres al primer pis, una altra a la segona planta i a la part superior, restes d'un matacà. També presenta alguna finestra oberta al pis superior. El cos rectangular adossat a la torre i a la casa consta de dues plantes, amb la coberta a un sol vessant de teula i el basament de la façana alineada amb la torre lleugerament atalussat. La planta baixa és oberta a mode de porxo, amb dues grans arcades de mig punt bastides amb maons. Al pis, utilitzat de pallissa, hi ha dues obertures, una d'elles balconera.
A la part posterior del mas hi ha l'espai destinat a les tasques agrícoles, format per quatre grans edificis de planta rectangular, amb les cobertes a dues vessants, destinats a quadres, corrals i magatzems. Estan distribuïts al voltant del nucli original del mas, creant un espai tancat de treball al bell mig.
Majoritàriament, les construccions que conformen el mas estan bastides amb pedra de diverses mides sense treballar, lligades amb morter de calç. A les cantonades hi ha carreus de pedra ben desbastats.
A poca distància de la masia hi ha les restes de l'antic monestir de Santa Maria de Vilanera.
 
Notícies històriques:
Sembla que el Mas Vilanera data dels segles XVI-XVII. A partir de la data de construcció inicial s'han anat fent successives obres de remodelació i ampliació, d'acord amb les necessitats de l'ús agrícola. En origen, la torre de defensa era un element aïllat. El cos que la uneix amb el nucli principal de la casa és una construcció dels segles XVIII-XIX. Can Vilanera és una masia com tantes altres de les comarques marítimes que fou fortificada per prevenir el perill de la pirateria, que durant el segle XVI i XVII va augmentar consideradament. Aquest seria un fenomen que explicaria la presència de la majoria de les masies fortificades pròximes. 

Altre enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Segle XVI-XVII //XVIII-XIX
DESCRIPCIÓ
El mas Vilanera és un magnífic exemple de mas senyorial fortificat amb torre de refugi i defensa. La torre d'uns 12 metres d'alçada, és de planta rectangular i originàriament estava separada del mas.
El mas és de planta rectangular amb teulada a quatre vents. La planta baixa té les dues crugies centrals paral.leles a façana, de pedruscall i amb llunets per permetre els passos. A la planta pis la sala es cobreix amb embigat amb una jassera intermèdia. L'escala es disposa també paral.lela a la façana entre les dues voltes principals. La façana presenta arc de mig punt de grans dovelles i finestres allindades als dos pisos superiors.
Actualment integrada al mas, però originariament separada uns tres metres de l'angle sud oest de la casa s'aixeca la Torre, força ben conservada, amb dos matacans i dos pisos d'espitlleres. Devia comunicar amb la casa per mitjà d'un pont o construcció lleugera, ja que l'actual edificació és nova (S. XVIII-XIX). La planta baixa de la torre és coberta amb volta de pedruscall i abans era només accessible des del seu propi pis.
Entorn al mas s'aixequen diversos coberts, que en alguns casos presenten arcades de pedra escairada sobre impostes incorbades.
CRONOLOGIA
Mas fortificat dels segles XVI-XVII. S'hi han practicat successives obres de remodelació i ampliació, d'acord amb les necessitats de l'ús agrícola. El cos que uneix la torre a la casa és una construcció dels segles XVIII-XIX
BIBLIOGRAFIA

Fulls d'història local. núm. 71. Ajuntament de l'Escala. 1998.
VEGEU FITXA

Altres enllaços amb informació,descripció i fotos:
que diu:

Període: segle XVI-XVII
És un dels masos més interessants del terme. Constitueix un conjunt d'edificis de diferent època que descriuen dos espais tancats al voltant de l'edifici senyorial, fortificat amb una torre de defensa de planta quadrada. És un edifici rectangular, de planta baixa, pis i golfes, cobert amb teulada a quatre aigües. El portal és adovellat, de punt rodó, i les finestres, emmarcades amb pedra. Algunes presenten guardapols i ampit sobresortits. Entre la casa i la torre hi ha un cos més modern amb gran arcades a la planta baixa. Prop de la casa hi ha les restes de l'antic monestir de Santa Maria de Vilanera, del segle XIV. Segurament en la construcció de la casa es van aprofitar materials del monestir i estructures antigues d'una vil·la romana.
L'espai del mas Vilanera ha estat amenaçat diverses vegades per la pressió urbanística de l'Escala. Concretament el 2002 s'hi va projectar un camp de golf amb les urbanitzacions corresponents, fet que va motivar una gran mobilització popular, que finalment impedí el projecte. En el projecte de llei del Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter hi ha estat inclòs com a connector biològic entre les dues zones d'aiguamolls de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. S'han anat produint diverses temptatives de ser-ne exclòs.

Altre enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:
És un dels masos més interessants del terme. Constitueix un conjunt d'edificis de diferent època que descriuen dos espais tancats al voltant de l'edifici senyorial, fortificat amb una torre de defensa de planta quadrada. És un edifici rectangular, de planta baixa, pis i golfes, cobert amb teulada a quatre aigües. El portal és adovellat, de punt rodó, i les finestres, emmarcades amb pedra. Algunes presenten guardapols i ampit sobresortits. Entre la casa i la torre hi ha un cos més modern amb gran arcades a la planta baixa. Prop de la casa hi ha les restes de l'antic monestir de Santa Maria de Vilanera, del segle XIV. Segurament en la construcció de la casa es van aprofitar materials del monestir i estructures antigues d'una vil·la romana.
L'espai del mas Vilanera ha estat amenaçat diverses vegades per la pressió urbanística de l'Escala. Concretament el 2002 s'hi va projectar un camp de golf amb les urbanitzacions corresponents, fet que va motivar una gran mobilització popular, que finalment impedí el projecte. En el projecte de llei del Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter hi ha estat inclòs com a connector biològic entre les dues zones d'aiguamolls de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. S'han anat produint diverses temptatives de ser-ne exclòs.
Adossada al mas Vilanera hi ha una torre de defensa de planta quadrada, lleugerament atalussada a la base. Està feta amb paredat comú i carreus a les cantoneres. Conserva dos matacans i diverses espitlleres. Actualment està coberta amb teulada a dues aigües.
Algtre enllaç amb informació i descripció i fotos:
que diu:
La torre, adossada al mas, presenta un bon estat. El mas, deshabitat, vist per la part del darrere, presenta importants ferides: teulades enfonsades, finestres trencades. Les terres dels voltants es veuen treballades. 


Altre enllaç amb informació,descripció i fotos:
que diu:
És un dels masos més interesants del terme. Es tracta d'un conjunt d'edificis de diferent època fortificats, amb una torre de defensa de planta quadrada. Segurament en la construcció de la casa es van fer servir materials del Monestir de Santa Maria de Vilanera i estructures de vil·la romana.

Cap comentari:

Publica un comentari