Seguidors

dilluns, 20 de juliol de 2020

DOLMEN DE LA CARENA
VILAJUÏGA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


 IV – II mil·leni a.C.

Es tracta possiblement d’un sepulcre de corredor. Ha estat reaprofitat com a barraca.

La seva planta és sensiblement rectangular, de 3 m. de llarg per 1,60 m. d’amplada.

Posseeix cinc lloses verticals i una coberta que medeix 2,65 m. per 2,30 m.

Tres de les lloses estàn clavades i una altre de tombada a la banda de migdia, però encara té la base al seu lloc, pertanyen a la cambra. Les altres dues són una mica més baixes i semblen iniciar el corredor. La llosa de capçalera està malmesa i els  espais han estat coberts amb paret seca.

L’entrada està orientada al sud-oest, el material emprat és de gneis. Domina pels costat sud, oest i nord. Des d’aquest lloc s’albira gairebé tota la plana empordanesa, entre el mar i el Pirineu: el Montgrí i les Gavarres al fons, i en la llunyania, el Montseny  i les Guilleries.

Fou excavat i s’hi trobaren dos granets de collaret d’esteatita i algunes destrals de pedra.

Enllaç amb informació:


que diu:

Cronologies:

Des de Neolític Mig-Recent ( -3500 / -2500 )

Descripció:

Es tracta d'un sepulcre de corredor, del neolític recent. Isidre Macau és el primer en fer-ne un estudi, l'any 1934, i va localitzar una destral de pedra polida, que estava entre la coberta i un dels suports laterals. El gener de 1941 Lluís Pericot el va visitar, en companyia de Joan Maluquer de Motes i de dos afeccionats de Vilajuïga, Mn. Rafael Barnés i Vicenç Feliu Egidio. Rafael Barnés, aquell mateix any, hi trobà alguns ossos i dues peces de collaret discoïdals d'esteatita negra.
El dolmen de la Carena és un sepulcre de corredor, amb cambra rectangular curta i passadís ample de parets convergents o petita galeria catalana en V. La cambra esta­va formada per quatre lloses i la coberta. No consta que hi hagués enllosat. Les seves dimensions internes són 2 m de longitud, 1,6 m d'amplada, 1,2 m d'alçada.
L'accés a la cambra era un corredor de lloses, bastit en terreny pla, format probablement per tres lloses a cada costat, de les quals se'n conserven només dues.
El túmul només es conserva en part, en espe­cial a la dreta i al darrera del dolmen. Era circular amb un diàmetre d'uns 7 o 8 m, format per blocs de gneis, de quars i de terra. No es veuen estruc­tures internes ni de l'anell de contenció extern.
Els gravats que s'observen dins i fora d'algunes lloses són tots fets per acció de l'erosió natural.
A partir del seu tipus arquitectònic, Tarrús (2002) el situa cronològicament a la quarta fase dels sepulcres megalítics de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la primera meitat del III mil·lenni aC.
L'estat de conservació del dolmen és bo, tot i que a la part de la capçalera s'hi va afegir un mur de pedra en sec.

 ***********************************************************************

Corriols amb parets de pedra i grans roques que trobem abans d'arribar al dolmen

*****************************************************************
A la zona on es troba el dolmen de la Carena hi ha moltes roques amb inscultures****************************************************************

A la web de megalítica.cat (ara mateix no està operativa) hi ha descripció de moltes roques amb inscultures, megalítica també la podeu trobar a

PEDRA 1

Paratge: Barranc de Coma d'Infern

Tipologia: Pedra amb gravats rupestres d’art esquemàtic sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que conté cruciformes, signes i cassoletes aïllades.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. Mil·lennis IV-III aC.

Gravats: El suport presenta 8 cruciformes simples; un cruciforme resseguit amb eina metàl·lica amb extrems triangulars; un cruciforme doble; un signe en Tau; un halteriforme; una cassoleta amb regueró perpendicular; i 3 cassoletes aïllades.

Descripció:
El suport té una amplada de 0,70 m, una fondària de 1,45 m, i presenta una inclinació de 26 en sentit N-S.

Identificació:
Descoberta per Enric Carreras i Miquel Dídac Piñero, membres del  Geseart, el dia 18 d'abril de 1984.

Font información:

Josep Tarrús i Galter. Poblats, dolmens i menhirs. Diputació de Girona 2002

 PEDRA 2


Paratge: Barranc de Coma d'Infern.
Tipologia: Pedra amb gravats rupestres d’art esquemàtic sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que conté cruciformes, cassoletes i reguerons.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. Mil·lennis IV-III aC.

Gravats: La llosa presenta un cruciforme, 2 cassoletes aïllades, una cassoleta amb regueró perpendicular, i un reticulat format amb cassoletes i reguerons.

Descripció:
El suport té una amplada de 0,45 m, una fondària de 1,20 m, i presenta una inclinació de 6 en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per Enric Carreras i Miquel Dídac Piñero, membres del  Geseart, el dia 18 d'abril de 1984.

Font informació:

Josep Tarrús i Galter. Poblats, dolmens i menhirs. Diputació de Girona 2002


PEDRA 3


Paratge: Barranc de Coma d'Infern

Tipologia: Pedra amb gravats rupestres d’art esquemàtic sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que conté un cruciforme.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. Mil·lennis IV-III aC.

Gravats: La llosa presenta un sòl cruciforme en creu llatina, de 16 cm d'amplada i 20 cm d'alçada.

Descripció:
El suport té una amplada de 2,45 m, una alçada de 1,15 m, i presenta una inclinació de 28 en sentit NE-WS.

Identificació:
Descoberta per Enric Carreras i Miquel Dídac Piñero, membres del  Geseart, el dia 18 d'abril de 1984.

Font informació:

Josep Tarrús i Galter. Poblats, dolmens i menhirs. Diputació de Girona 2002


PEDRA 4Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats rupestres d’art esquemàtic sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que conté un cruciforme, cassoletes i reguerons.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta 11 cruciformes, dos d'elles repuntades amb cassoletes als extems i el centre, a més de 10 cassoletes aïllades, 3 reguerons, i 2 cassoletes amb un sòl regueró.

Descripció:
El suport té una amplada de 1,15 m, una alçada de 0,70 m, i presenta una inclinació de 17 en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per Enric Carreras i Miquel Dídac Piñero, membres del  Geseart, el dia 18 d'abril de 1984.

Font informació:Josep Tarrús i Galter. Poblats, dolmens i menhirs. Diputació de Girona 2002.

PEDRA 5


Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats rupestres d’art esquemàtic sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que conté un sòl conc o cassoleta gran.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta una sola cassoleta o conc de forma el·líptica, de 17 cm d'amplada, 14 cm d'alçada i 7 cm de fondària.

Descripció:
El suport té una amplada de 0,75 m, una allarga de 0,85 m, en posició planera.

Identificació:
Descoberta per Enric Carreras i Miquel Dídac Piñero, membres del  Geseart, el dia 18 d'abril de 1984.

Font informació:

Josep Tarrús i Galter. Poblats, dolmens i menhirs. Diputació de Girona 2002,

PEDRA 6


Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats rupestres d’art esquemàtic sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que conté cruciformes i una cassoleta aïllada.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta un cruciforme simple, un cruciforme acabat en una gran cassoleta, un cruciforme amb un extrem corbat, un halteriforme, i una cassoleta aïllada.

Descripció:
El suport té una amplada de 0,70 m, una allarga de 1,10 m, i presenta una inclinació de 10 en sentit NW-SE.

Identificació:
Descoberta per Enric Carreras i Miquel Dídac Piñero, membres del  Geseart, el dia 18 d'abril de 1984.

Font informació:

Josep Tarrús i Galter. Poblats, dolmens i menhirs. Diputació de Girona 2002,


PEDRA 7


Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que presenta cruciformes i reticulats complexes.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta 2 cruciformes simples, 2 dobles, i 2 creus unides per un regueró. La resta dels gravats formen una reticula complexa de cruciformes units per reguerons.

Descripció:
El suport té una amplada de 1,80 m, una alçada de 1,20 m, i presenta una inclinació de 32° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 3 d'abril de 2010.

Font informació:

Inventari el patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 8

Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que presenta cruciformes, cassoletes i reguerons.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta gravats de gran bellesa, amb 2 cruciformes dobles, un simple, un regueró en forma d'U i una cassoleta aïllada.

Descripció:
El suport té una amplada de 1,00 m, una alçada de 0,95 m, i presenta una inclinació de 28° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 3 d'abril de  2010,

Font informació:

Inventari el patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 9Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: El suport presenta un cruciforme doble.

Descripció:
El suport té una amplada de 1,20 m, una alçada de 0,70 m, i presenta una inclinació de 27° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 3 d'abril de  2010

Font informació:

Inventari el patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 10


Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: El suport presenta un cruciforme simple, una cassoleta aïllada, i dues cassoletes unides per reguerons que flueixen forma de la pedra.

Descripció:
El suport té una amplada de 0,70 m, una alçada de 0,40 m, i presenta una inclinació de 13° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 3 d'abril de  2010,

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 11

Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe, que presenta un sòl cruciforme.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta un sòl cruciforme en forma de creu llatina, de 9 cm d'amplada i 15 cm d'alçada.

Descripció:
El suport té una amplada de 1,30 m, una alçada de 1,10 m, i presenta una inclinació de 56° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 13 de maig de 2009,

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 12


Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta 7 cassoletes aïllades.

Descripció:
El suport té una amplada de 2,70 m, una fondària de 1,60 m, i presenta una inclinació de 14° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 29 d'abril de  2009,

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 13

Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta una sola cassoleta aïllada de 2,50 cm de diàmetre.

Descripció:
El suport té una amplada de 1,70 m, una fondària de 1,20 m, i presenta una inclinació de 18° en sentit NW-SE.

Identificació:
Localitzada per Vicenç Armangué, membre de Via Pirena, el dia 21 de febrer de 2016,

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 14


Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta dos cruciformes petits i una cassoleta aïllada.

Descripció:
El suport té una amplada de 2,80 m, una fondària de 2,00 m, i presenta una inclinació de 9° en sentit NW-SE.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 13 d'abril de  2009.

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 15

Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta dues creus llatines i una cassoleta aïllada.

Descripció:
El suport té una amplada de 0,70 m, una fondària de 1,40 m, i presenta una inclinació de 19° en sentit NE-SW.

Identificació:
Localitzada per Vicenç Armangué, membre de Via Pirena, el dia 21 de febrer de 2016.

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 16

Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta dues cassoletes aïllades.

Descripció:
El suport té una amplada de 1,40 m, una fondària de 1,10 m, i presenta una inclinació de 26° en sentit NE-SW.

Identificació:
Localitzada per Vicenç Armangué, membre de Via Pirena, el dia 21 de febrer de 2016,

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 17
Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta 4 cassoletes aïllades.

Descripció:
El suport té una amplada de 2,05 m, una fondària de 1,20 m, i presenta una inclinació de 4° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 29 d'abril de  2009.

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 18

Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta una sola cassoleta aïllada, de forma ovalada, de 30 cm d'alçada i 20 cm d'amplada.

Descripció:
El suport té una amplada de 4,50 m, una fondària de 1,50 m, i presenta una inclinació de 38° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 13 d'abril de  2009.

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

PEDRA 19

Paratge: Barranc de Coma d'Infern.

Tipologia: Pedra amb gravats amb gravats esquemàtics sobre roca, executat amb la tècnica del repicat directe.

Datació: Neolític mitjà/calcolític. 3.500-1.800 a.C.

Gravats: La pedra presenta una sola cassoleta aïllada.

Descripció:
El suport té una amplada de 2,40 m, una fondària de 1,00 m, i presenta una inclinació de 24° en sentit NE-SW.

Identificació:
Descoberta per membres de Via Pirena, el dia 13 d'abril de  2009.

Font informació:

Inventari del patrimoni megalític de Via Pirena.

*************************************************************************

  


 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada