Seguidors

dimecres, 8 de juliol de 2020

POBLAT NEOLÍTIC DE CA N'ISACH o ISAAC
PALAU-SAVERDERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació:

que diu:

Cronologies:

Des de Neolític Antic fins a Neolític Antic ( -5500 / -3500 )

Des de Neolític Mig-Recent fins a Neolític Mig-Recent ( -3500 / -2500 )

Descripció:

Es tracta d'un poblat neolític que ocupa una àrea de 1000 m2, que fou descobert per E. Carreras i M.D Piñero, membres de GESEART, l'any 1987, arrel de la obertura d'un carrer per la urbanització. Entre els anys 1987 i 1994 es van realitzar excavacions per part d'un equip dirigit per S. Aliaga, J. Chinchilla, O. Mercadal i J. Tarrús, on es varen documentar diverses estructures d'hàbitat i un possible sistema de tancament. Posteriorment, entre els anys 2001 i 2003, es va desenvolupar un projecte de consolidació, restauració i adequació del jaciment, executat pel GESEART.
Estava format per quatre cases amb planta en forma de "U" i aparellades, un espai aïllat amb porxo frontal i un gran edifici de planta oval.
S'han diferenciat tres fases arquitectòniques o d'ocupació a partir dels objectes recuperats i de les datacions radiomètriques:
La fase A és la més antiga, relacionable amb el Grup de Montboló dins d'un neolític mitjà inicial. Aquesta fase compta amb diverses estructures d'habitació (sitges i focs), però cap d'elles no sembla relacionar-se amb els murs perimetrals de les habitacions, perquè s'obren per sota dels seus fonaments.
La fase B és la més important de Ca N'Isaach, que s'ha de relacionar amb el Grup Empordanès dins d'un neolític mitjà ple. Les nombroses estructures d'habitació d'aquesta fase (focs, sitges, murs, forats de pal, cisterna) s'interrelacionen clarament amb els murs perimetrals de les habitacions, als quals sovint s'adossen o, en tot cas, mantenen sempre unes cotes iguals o superiors a les dels seus fonaments. En aquesta fase queda definida l'estructuració arquitectònica del poblat en un gran espai d'habitatge ovalat, al qual s'entrelliguen tres espais més del mateix tipus, però força més petits.
La darrera fase és la més recent i més mal determinada, perquè només es basa en tres focs i en troballes superficials fetes per tota l'àrea del jaciment. S'ha de relacionar amb un neolític final (tipus Veraza). Probablement, la forma final de la gran cabana sigui una reforma d'aquesta darrera fase.
Els objectes que es poden atribuir a la primera i darrera fase són molt escassos; com a conseqüència de les poques estructures determinades d'aquests moments, cosa que ha proporcionat una mostra molt petita de la seva cultura material. D'entre els nombrosos elements de cultura material recuperats als nivells corresponents a un neolític mitjà ple, destaquen les següents categories: Vasos ceràmics (es van recuperar un total de 3.730 bocins de ceràmica). S'hi distingeixen vasos d'emmagatzematge (gerres cilíndriques) i vasos domèstics (bols, escudelles, tasses carenades i olles); indústria lítica tallada en sílex, quars i cristall de roca; indústria lítica polida; objectes d'ornament; elements de molta com molins o mans de molí o discos retallats (objectes que presenten unes vores retallades).
De tots els espais d'habitatge, el més espectacular és el de planta ovalada (10 m x 15 m) que pertany a la segona fase. Malauradament, li manca tot el costat est, menjat per l'erosió. La coberta devia estar formada per una estructura de branques i brucs, muntada sobre cairats. La màxima alçada conservada és d'uns 50-60 cm.
Pel que fa a la cultura megalítica relacionada amb el jaciment, es coneix una referència directa d'un monument megalític que prové d'Isidre Macau quan l'any 1932 va visitar-lo. En aquell moment només es conservava dempeus la capçalera, que feia 1,65 m d'amplada i 1,98 d'alçada. La resta de les lloses que haurien format part del sepulcre estaven repartides en múltiples parets de vinya.
Alguns elements arqueològics com la presència d'inscultures (cassoletes i reguerons), tant als murs com en bloc dins de les estructures, o discos de obre esquist, semblen confirmar la suposició de que efectivament es tractaria d'un hàbitat del neolític mitjà relacionat amb els sepulcres de corredor propers. A la Serra de Rodes i al Cap de Creus existeix una forta concentració de dòlmens, bàsicament sepulcres de corredor i agrupaments de cistes amb túmul. Els sepulcres de corredor més propers a Ca N'Isach són Mas Bofill i la Devesa.


Gran cabana ovalada
Cisterna

Pal central

Sitja enllosada

Fogar


Fogars exteriors
Sitja exterior

Fogar

Cabana reconstruïdaCabana retallada a la roca

Pal de porxo

Cabana subrectangular


Fogar


Malgrat que s’han detectat tres fases d’ocupació a Ca n’Isach, en realitat la primera (grup de Montboló) i la darrera (grup de Veraza) hi estan molt mal representades quant a materials arqueològics. Per aquesta causa ens centrarem en la cultura material dels principals habitants de Ca n’Isach, els del grup Empordanès (4.100 - 3400 a.C.).

D’aquesta fase neolítica s’hi han pogut recuperar els estris que estaven fets amb argila, pedra tallada o polida. Malauradament, però, s’han perdut els que es varen fer sobre fusta, fibres vegetals, os i banya, perquè aquesta classe de materials no es conserven en un medi tan sec i tan àcid com el de Ca n’Isach. 

D’entre els vasos ceràmics hi trobem gerres de grans dimensions per a l’emmagatzematge dels aliments; olles de mida mitjana per a les tasques de cuina; i bols o escudelles de mida petita, que es feien servir com a vaixella de taula, alguns del quals duien decoracions gravades com ara quadrícules i triangles ratllats o impresos.

Alguns del estris més corrents estaven fets sobre sílex tallat de qualitats diferents, des dels opacs i foscos fins als translúcids de color melat. Aquest sílex arribava al poblat en forma de nòduls des del sud de França. Els propis habitants del poblat s’encarregaven de tallar-los fins aconseguir les peces que necessitaven: puntes de fletxa trapezoidals; perforadors, amb mànecs de banya; raspadors amb mànecs de fusta per a treballar les pells, i làmines retocades que, fixades en mànecs de fusta, es feien servir com a ganivets o falçs. Les eines de roca polida servien per a les feines pesades. A Ca ‘Isach s’ha trobat fulles, fetes amb corniana i esquist, de destrals i d’aixes, que es fixaven en mànecs de fusta, i també esmoladors d’esquist. Cal esmentar igualment una maça cilíndrica de gneis amb una ranura de fixació al centre, trobada en un foc del neolític final, que es devia encaixar en un mànec de fusta. Els objectes d’ornament personal són escassos, però se n’han trobat alguns: denes discoidals d’esteatita i prismes naturals de cristall de roca, que devien formar part de collarets; i una petita plaqueta polida d’esquist, que potser s’emprava com a paleta de colorets.

Les nombroses lloses amb cassoletes, algunes amb reguerons, trobades entre els murs de les cabanes, i un rierenc de gneis amb una figura antropomorfa (en forma d’1) pintada en gris, ens parles sobre uns aspectes -artístics o màgics- del grup humà de Ca n’Isach, dels quals rarament ens n’arriben proves arqueològiques.

Les farines de blat o d’ordi per fabricar coques de pa es preparaven amb pedres de molí barquiformes, mentre que amb els morters es devien de masegar avellanes, pinyons o aglans collits en els boscos propers. La carn, obtinguda dels ramats d’ovelles, cabres o vaques i per la cacera del senglar i el cérvol, completava la seva dieta.

  

Els vasos ceràmics del neolític mitjà de Ca n'Isach: grans, mitjans i petits recipients


Les eines neolítiques amb fulla de roca polida de Can n'Isach: destral, aixa i maça

Els cereals conreats (blat i ordi), els fruits silvestres (avellanes, aglans, pinyons i móres). Els animals domèsctics (vaques, ovelles i cabres) i salvatges (senglar i cérvol) de Ca n'Isach.

El poblat neolític de Ca n’Isach ocupa un esperó rocños sobre la cota de 100 m, a tocar el marge esquerre del Riutort. Es tracta d’una àrea de 1.000 m2, protegida per un espadat d’esquist que envolta un replà intern amb un subsol de gneis.

El clima de l’època era força més humit que l’actual, cosa que afavoria una vegetació de ribera, vora el Riutort, amb presència de vern, avellaner, om i tamariu. A mitja muntanya hi hauria clapes boscoses de roures, pins, alzines i ullastres, enmig d’un entorn dominat pels brucs i estepes. Els escassos prats de les zones més altes servirien perquè el bestiar  hi pogués pasturar.

A Ca n’Isach s’hi ha detectat tres fases d’ocupació a partir dels objectes recuperats i de les datacions radiomètriques. El primer moment, amb presència de fogars i potser d’una cabana retallada a la roca, correspon al grup cultural Montboló del neolític mitjà inicial (entre 4.700 – 4.100 a.C.). El segon moment, que pertany al grup cultural Empordanès – una fàcies local del Chassey del sud de França- dins d’un neolític mitjà ple (4.100 – 3.400 a.C.), serà el responsable de la construcció de les cinc cabanes del poblat, amb murs de pedra seca, que s’han conservat. El tercer moment ens situa ja en un neolític final (3.400 – 2.700 a.C.), propi del grup cultural de Veraza. En aquest darrer moment sembla que es reaprofiten algunes de les construccions anteriors, en especial la gran cabana ovalada, que ara pren la seva forma final.

El poblat estava format per quatre cases subrectangulars en forma d’U i aparellades, a més d’una gran casa ovalada i aïllada. Totes estaven encarades al sud i no es pot descartar que n’hi haguessin hagut més, però haurien desaparegut ja fa temps a causa de l’erosió.

Les cases subrectangulars, d’uns 7 x 3,5 m, posseïen un sòcol de pedra seca i algunes estaven proveïdes d’un porxo. Els murs eren d’un metre d’amplada i estaven formats per una doble filera de paraments, reomplerts amb blocs irregulars. El cobriment devia d’estar format per una estructura de fusta em doble vessant, tapada amb feixines de bruc. La zona frontal duria un entramat de branques, segurament amb un revestiment  d’argila fins a l’altura dels murs.

La gran cabana ovalada, d’uns 10 per 7 m, tenia uns murs d’un metre i mig d’amplada. Estaven formats per una doble renglera de lloses clavades amb parament de pedra seca al damunt i un reompliment de blocs de diverses mides. El sistema de cobriment seria similar a l’anterior, però adequat a les seves grans dimensions. Aquesta gran cabana possiblement servia com a espai comunitari, on es realitzarien algunes tasques essencials per a la comunitat: cuinar els aliments, netejar i moldre els cereals, teixir teles per als vestits, etc.

Dibuix idealitzat de Ca n'Isach i el seu entorn al neolític mitjàPlanta museïtzada del poblat neolític de Ca n'Isach
1 comentari:

  1. Ostres Joan, quina descoberta!
    Fan ganes d'anar-hi, no ho coneixia, però veig que deus haver passat molta calor...
    Moltes gràcies. Molt interessant!

    ResponElimina