Seguidors

diumenge, 22 de juliol de 2018

MAS JOFRE
Barri del Molí - Pals - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg de masies publicat per l’ajuntament de Pals hi diu:

Es va construir l’any 1800.

ENTORN:

 Entorn de caire agrícola, amb un relleu planer descendent cap al nord,domini de camps de conreu de secà, i a peu de carretera.

CONSTRUCCIÓ:

Masia de Planta Baixa i pis (189,7 m2 ), amb una torre de defensa de planta rectangular (25 m2 ) ubicada al sud-est del cos de la masia. El teulat del mas és dues aigües amb ràfec doble de teula girada sobre teula plana, només en el cos principal. La torre té el sostre esfondrat. La planta de l’habitatge és aproximadament rectangular, i té diversos cossos annexes, apart de la Torre, com són un edifici al sud-est destinat a garatge/Magatzem i uns antics corrals a l’est actualment en runes, tots ells ubicats dins un pati interior. L’estructura del mas presenta contraforts de reforç a les parets nord, oest i sud-oest, i totes les finestres conserven el marc de pedra original, i la porta principal també, amb una llinda grossa. A la façana sud hi ha un rellotge de sol però sense el gnòmon. La Torre és de planta rectangular i present algunes petites obertures com a finestres repartides per totes les seves cares.

ANNEXOS:

 Edifici Magatzem/Garatge annexat al sud del mas i la Torre (107 m2 ), de construcció tradicional i planta rectangular on les seves parets formen part del tancament del pati interior. Té el teulat de teula a dues aigües però només hi queda una sola aigua de teules, l’altre costat està esfondrat.
 Corrals annexats al nord i est de la Torre i el mas (39,1 m2 ), de planta baixa i amb el teulat mig esfondrat i l’edifici semi-ruïnós. Estan també dins del pati interior.
 Fonaments d’un antic edifici situat a l’extrem est del pati interior, sense teulada i només manté de peu les parets exteriors que formen part del tancament del pati interior (164 m2 ). Edifici Magatzem/Garatge situat al nord del mas (152,4 m2 ), d’estructura íntegre i amb el teulat sencer, de teula i a dues aigües. Barraca agrícola d’obra amb teulat de teula plana a una aigua (12,1 m2 ), situada a l’est del mas i adossada al pou i safareig.

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS DESTACABLES:

Conserva la tipologia original de la construcció del mas, sense canvis; Torre de defensa de planta rectangular encara tota de peu; Finestres i porta del mas amb el marc i llinda de pedra originals; Rellotge de sol a la façana sud (sense gnòmon); Contraforts a les parets N, O i SO del mas.

Al catàleg de béns a protegir publicat per l'ajuntament de Pals hi diu:

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

Es situa a la part central del terme municipal, a tocar de la carretera nord d'accés a la Platja, a mà dreta al peu del camí que va des dels Corral cap a can Caixa. El mas es troba aïllat d'altres edificacions i està envoltada de camps de conreu. S'hi arriba a través d'un camí que parteix de la carretera.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:

La construcció, una masia de planta baixa i pis, destaca per la seva torre quadrangular, adossada a la façana SE de la casa i a l'interior d'un pati. A la torre s'hi accedia per una porta que hi havia a l'interior de l'habitatge, tapiada posteriorment a causa del mal estat de l'edificació. Tant la torre com el pati presenten un estat d'abandó total. La torre, que té dues plantes, presenta algunes petites obertures com a finestres repartides per totes les seves cares, actualment no té teulada ni conserva cap resta del coronament i, tot i que no es visible des de l'exterior, la volta de la planta de dalt es recoberta amb pórtland per evitar que l'aigua l'acabi de malmetre. Conserva diverses espitlleres i altres obertures de poques dimensions, la mes gran, molt malmesa, és a la seva façana est, aproximadament a mitja alçada de la torre. El teulat del mas és dues aigües amb ràfec doble de teula girada sobre teula plana, només en el cos principal. El mas té diversos cossos annexes, apart de la Torre, com són un edifici al SE destinat a garatge/magatzem i uns antics corrals a l’E actualment en runes, tots ells ubicats dins un pati interior. L’estructura del mas presenta contraforts de reforç a les parets N, O i SO, i totes les finestres conserven el marc de pedra original, i la porta principal també, amb una llinda grossa. A la façana S hi ha un rellotge de sol però sense el gnòmon.

BREU RESSENYA HISTÒRICA:

Es troba una primera referència a aquesta construcció el 1570: mas Joffra. Apareix amb grafies diferents: mas Joffre (1587), mas Jofre (1663), mas Jofra (1665). El 1735 era masovera del mas Joffre Caterina Corredor i Quintana, vídua de Pere Corredor, que aquell any va fer testament i justament per aquest document sabem que la seva filia i hereva Anna María Corredor i Busquéis, vídua de Mateu Busquéis, era la masovera de la torre Bertrana; també consta en aquest document que al mas Jofre hi havia un mosso que es deia Francesc Puig, a qui la testadora va deixar «una vadella de temps de un any». Altres béns que Caterina Corredor va llegar foren «dos quarteras de arrós» per al seu cunyat Jaume Fuster, de Torroella de Montgrí, i «mitg quinta de canem» que, junt amb una altra quartera d'arrós, va deixar a la seva tia Rosa Moret. El 1829, el mas pertanyia a Francisca Andreu Pi, domiciliada a Girona. En l'actualitat s'estan duguent a terme obres de reforma.

Enllaç amb informació:


que diu:

Època: segles XVI - XVIII

Descripció:


Masia de planta baixa i pis que destaca per la seva torre quadrangular, adossada a un costat de la casa.

A la torre s'hi accedia per una porta a l'interior de l'habitatge, tapiada posteriorment. Té dues plantes i petites finestres i espitlleres repartides per totes les seves cares. No conserva la teulada ni el coronament.

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari