Seguidors

divendres, 21 d’agost de 2020

CASA FIGUERES o CAN MARCIAL
BESALÚ - LA GARROTXA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
 

 


Enllaç amb informació de la casa:

que diu:

Descripció:
Edifici de planta rectangular situat en la cantonada entre els carrers Comte Tallaferro i Santa Maria. Es tracta d'un immoble de planta baixa, dos pisos i teulada a dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal, la qual dóna a Comte Tallaferro. Aquesta façana té quatre eixos de composició vertical, i els diferents pisos es divideixen mitjançant línies d'imposta que recorren horitzontalment tota la façana.

A la planta baixa hi ha quatre obertures d'arc rebaixat amb emmarcament, i una d'elles constitueix la porta principal d'accés a l'immoble. Al primer pis hi ha quatre obertures més idèntiques i situades de manera simètrica respecte de les de la planta baixa; cadascuna d'elles és d'estructura rectangular, tot i que presenten un emmarcament de pedra buixardada amb un arc escarser. A sobre, un medalló de forma el·líptica emmarca elements vegetals propis del llenguatge clàssic. Pel que fa a les obertures, aquestes tenen dues batents i s'obren a balcons individuals que queden subjectats per cartel·les antropomorfes de formes clàssiques. Les baranes dels balcons tenen, a la part inferior, volutes decoratives molt senzilles.

Al segon i últim pis hi ha quatre finestres ampitadores d'arc escarser amb balustrada. Remata la façana una cornisa motllurada i un ràfec amb una sèrie de dentellons poligonals.

A la planta baixa i a les separacions de les diverses obertures hi ha una fornícula ovalada amb un bust en mig-relleu. Coincidint amb la ubicació d'aquests motius decoratius, hi ha quatre pilastres que neixen al primer pis i s'estenen fins al coronament. Aquestes pilastres amb fust estriat i capitells jònics separen visualment els diferents eixos verticals de l'edifici.

La façana que dóna a Santa Maria presenta una planta baixa que varia de dimensions donat el pendent del terreny, amb cinc finestres rectangulars. La resta de pisos presenten cinc eixos de composició vertical, amb finestres ampitadores -rectangulars al primer pis i amb arc escarser i balustrada al segon.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Ha estat restaurada fa poc i actualment és una casa dedicada al turisme rural. La finca consta de dos edificis. El principal està catalogat i data de finals del segle XIX i començaments del XX. És d’estil neoclàssic i destaca per la seva façana i pels alcovats del seu interior. El segon edifici, de nova planta, s’ha construït sobre les restes d’una antiga casa noble medieval.
En els seus jardins hi ha restes d’una muralla del s. X, l’absis de la col·legiata romànica de Santa Maria, s. XII, i restes de paret de la mateixa època.

Enllaç sobre el jaciment de Can Marcial (Casa Figueres):

que diu:

Cronologies:
Des de Medieval ( 1150 / 1492 )
Des de Modern ( 1453 / 1789 )
Descripció:
Can Marcial es troba als números 15 i 17 del carrer Bernat Tallaferro de Besalú. Aquesta finca es troba situada a redós de la capçalera del temple romànic de Santa Maria, dins del recinte de la Força Vella.
Es van definir tres espais diferents. Un al nord, on s'hi va documentar un cementiri medieval i un mur anterior a l'església de Santa Maria. Dos, al mig de la feixa, al front de l'absis major de Santa Maria, on van aparèixer estructures d'habitació del segle XII - XIII. I la tercera al sud, on es van trobar murs i arcades d'una casa antiga, de principis del segle XVI.
El mur del sector nord es creu que podria formar part de la muralla de Besalú, però aquest fet no es pot confirmar amb certesa. El mur presenta la tècnica de l'opus spicatum en diferents trams del parament intern.
En relació al cementiri, es van poder documentar quinze enterraments. Totes les sepultures retallaven el subsol natural, format per sorres i graves al·luvials fossilitzades. S'han detectat reutilitzacions i talls entre els enterraments, fet que significa un cert grau de superposició. Totes les tombes estaven orientades d'est a oest amb el cap mirant a sol-i-xent. El fons era nu i el paredat es bastia amb còdols clavats en sec o lligats amb morter. La estratigrafia dels enterraments i les estructures dels voltants fan creure que l'origen d'aquesta necròpolis va lligada amb la disposició de l'església actual de Santa Maria (segle XII).
Finalment, cal mencionar la troballa de dues sitges medievals retallades al subsòl natural i un carreró empedrat també d'època medieval.
Durant l'any 2006 es va procedir a netejar, tapar amb geotèxtil i recréixer alguns dels murs de les estructures, per tal que el propietari de la finca (NOU-1, S.A.) pogués enjardinar aquest espai.
  
Es van trobar tres espais ben diferents: al nord hi ha un cementiri medieval, al mig estructures d’habitació dels segles XII i XIII, a la part sud murs i arcades de cases del segle XIV.

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada