Seguidors

dimarts, 11 d’agost de 2020

EL BAR
TARADELL - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XX
Descripció:
El Bar és una casa modernista construïda a principi del segle XX. És un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons una marcada simetria, definida per tres eixos d'obertures dels quals el central, que es correspon amb la caixa d'escala, es diferencia dels altres. A la planta baixa hi ha el portal centrat d'arc mixtilini i relleu esgrafiat a sobre, i un portal d'arc pla arrebossat a cada costat. A l'eix central hi ha dues finestres d'arc deprimit per pis, que enllacen entre sí amb un esgrafiat floral al centre del qual hi consta "ANY 1907". Els eixos laterals presenten finestrals d'arc pla arrebossat al primer pis i d'arc deprimit a les golfes, tots ells amb sortida a sengles balcons de baranes forjades. El ràfec està acabat amb cabirons i té una volada considerable. El tractament exterior de la façana és arrebossat i pintat i està decorada amb esgrafiats sobre les obertures, als extrems i al coronament.

Altre enllaç amb informació:
https://vptmod.blogspot.com/2018/03/taradell-vila-21.html

2 comentaris: