Seguidors

dimarts, 18 de desembre del 2018

CASA ANTONI PUIG o CAN PUJOLÍS
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


A la llinda de la porta d'entrada hi ha inscrit
'AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA'

Construida 1694

Restaurada 1989

Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segles XVII
Cronologia: Llinda 1691, brancal 1692; reformes s.XIX i XX. Restaurada el 1989
Elements:
Edifici en tester situat a l’extrem Sud de la trama urbana que defineix el carrer Major, que es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i golfes en el seu cos principal i planta baixa i planta pis en el cos annex de construcció posterior que actua de gir i tanca aquesta trama urbana, de planta trapezoïdal i façana principal orientada a sud est. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i ràfec a façana recolzat sobre colls de fusta en el seu cos principal i coberta plana protegida per una barana de ferro amb brèndoles verticals en el cos annex. La composició de la façana, del cos principal de planta rectangular, s’ordena a partir d’un eix de simetria central, on a planta baixa trobem tres portals, un central d’accés de persones i dos laterals d’accés de vehicles, a planta primera una balconada amb balcó, protegit per una barana de ferro de brèndoles verticals, que separa dues obertures de proporcions verticals a banda i banda i, finalment, a planta segona trobem tres obertures de proporcions horitzontals protegides per una barana de ferro. Un element a destacar, és que totes les obertures estan resoltes a partir de ampits, brancals i llindes de pedra on trobem un seguit d’inscripcions que es descriuen a continuació: - Llinda de l’accés principal trobem la inscripció dins una orla: “Ave Maria Sin Pecado Concebida 1691”. - Sobre el brancal esquerra de l’accés principal: “Construïda 1691”. - Sobre el brancal dret de l’accés principal: “Restaurada 1989”. En aquest mateix cos però a la façana lateral oberta a oest hi ha a planta segona tres balconades que obren sobre la coberta del cos annex, així com dues obertures protegides per barana de ferro a la planta sota coberta o golfes. Finalment pel que fa al cos annex situat a l’extrem oest del cos principal la façana s’ordena seguint un mateix llenguatge formal que l’edificació original amb dues obertures de proporcions verticals a planta primera també resoltes amb ampit, brancals i llindes de pedra i una obertura horitzontal dins un refós a planta baixa de les mateixes proporcions que les portalades del cos principal. La façana lateral també es resol amb aquest llenguatge però a partir de tres balconades que donen al jardí privat de l’edificació. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color blanc en plantes superiors que a través d’una cornisa a la cota de terra de planta primera passa a tenir un acabat de pedra en tota l’alçada d’aquesta planta baixa en forma de sòcol de l’edifici.
Informació històrica:
No hem trobat referències documentals d’aquest edifici, tot i que el seu emplaçament ens permet contextualitzar-lo. Es troba en el carrer Major, que com el seu nom indica, es tracta d’una de les principals vies de Sant Hipòlit. Aquest carrer era la sortida natural de Sant Hipòlit pel cantó de migdia, i formava part del camí a Santa Cecília, per tant d’un dels traçats històrics del municipi. Com la majoria de carrers que configuren el nucli antic del municipi, va prendre una fisonomia semblant a l’actual durant l’època d’esplendor del gremi de paraires i teixidors. És a dir, en el Sant Hipòlit pre-industrial dels segles XV a XVII. Resseguint la història, comprovem com el segle XVIII va venir molt marcat per un episodi ocorregut a principis de segle, es tracta de la Guerra Successió. Durant aquest conflicte bèl•lic el poble va ser saquejat i cremat, i en conseqüència moltes de les cases varen haver de ser reconstruïdes. Per aquest motiu moltes de les llindes porten dates pertanyents al segle XVIII. En el cas del carrer Major, i pel fet de ser una de les vies més importants i cèntriques del municipi, es van anar produint transformacions durant els segles XIX i XX, per tant és en aquest carrer on s’ubicava la casa del gremi de Paraires; el casalot de can Pubill Camps; la seu del Club Carlí (que a més era un cafè-teatre); al capdavall hi havia la Fonda. I ja entrats en el segle XX també hi havia alguns dels establiments més significatius com ca l’Apotecari, cal Barberet o cal Cisteller. Pel què fa en aquest edifici en concret, en una llinda de la façana hi figura la data de 1691, i la inscripció: “Ave Maria Sin Pecado Concebida”. També hi llegim que la casa fou “construida 1692" i "restaurada 1989”. Per tant, aquest edifici es relaciona plenament amb els períodes i evolució històrica descrita.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada