Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA MANUEL LÓPEZ
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaA la llinda d'una de les finestres hi ha inscrit l'any 1787

Al catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llinda 1787; reforma segle XX
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a est. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per colls de fusta. La composició de la façana, s’ordena a partir de dos eixos verticals on les dues obertures de proporcions verticals de planta primera són l’element més destacable ja que ambdues estan resoltes amb ampit i brancals de pedra que recolzen en cada cas una llinda també de pedra amb símbols religiosos gravats, creus i en una la data de 1787; aquestes dues obertures ens divideixen la façana en dos, per una banda en dos obertures de proporcions quadrades i construcció recent a planta segona i amb dos portals a planta baixa. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color blanc trencat.
Informació històrica:
No hem trobat referències documentals d’aquest edifici, tot i que el seu emplaçament ens permet contextualitzar-lo. Es troba en el carrer Major, que com el seu nom indica, es tracta d’una de les principals vies de Sant Hipòlit. Aquest carrer era la sortida natural de Sant Hipòlit pel cantó de migdia, i formava part del camí a Santa Cecília, per tant d’un dels traçats històrics del municipi. Com la majoria de carrers que configuren el nucli antic del municipi, va prendre una fisonomia semblant a l’actual durant l’època d’esplendor del gremi de paraires i teixidors. És a dir, en el Sant Hipòlit pre-industrial dels segles XV a XVII. Resseguint la història, comprovem com el segle XVIII va venir molt marcat per un episodi ocorregut a principis de segle, es tracta de la Guerra Successió. Durant aquest conflicte bèl•lic el poble va ser saquejat i cremat, i en conseqüència moltes de les cases varen haver de ser reconstruïdes. Per aquest motiu moltes de les llindes porten dates pertanyents al segle XVIII. En el cas del carrer Major, i pel fet de ser una de les vies més importants i cèntriques del municipi, es van anar produint transformacions durant els segles XIX i XX, per tant és en aquest carrer on s’ubicava la casa del gremi de Paraires; el casalot de can Pubill Camps; la seu del Club Carlí (que a més era un cafè-teatre); al capdavall hi havia la Fonda. I ja entrats en el segle XX també hi havia alguns dels establiments més significatius com ca l’Apotecari, cal Barberet o cal Cisteller. Pel què fa en aquest edifici en concret, en una llinda de la façana hi figura la data de 1787, relacionant-se plenament amb els períodes i evolució històrica descrita.
Actuacions finca:
La llinda amb la data 1787 documenta una actuació realitzada a la finca.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada