Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA SERAFÍ GONZÁLEZ
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llindes 1743, 1760; reforma segle XX
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes, de planta rectangular i façana principal orientada a oest. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per entramat de fusta. Casa barroca sòbria amb obertures principals emmarcades amb pedra picada, amb façana composada a partir d’un eix vertical descentrat amb una obertura quadrada de dimensions reduïdes a la planta golfes, una obertura de proporcions verticals amb ampit, brancals i llinda de pedra on hi trobem la inscripció de:”1760” a la planta primera, un portal amb els brancals de pedra que recolzen un llinda també de pedra amb la inscripció: “1743” i una creu d'altar a la planta baixa. La composició es completa amb una altra obertura a la planta baixa desvinculada de l’eix compositiu principal i de proporcions quadrades com a conseqüència de les diferents reformes que ha sofert, formada per brancals de pedra parcialment coberts per l’arrebossat i una llinda de fusta. El parament de façana és arrebossat i pintat. A l’entorn de la finestra de planta baixa, l’estat de conservació deixa al descobert parts sense revestiment amb elements ceràmics actuals a la vista fruit d’intervencions recents.
Informació histórica:
No s’ha localitzat documentació històrica relacionada amb aquest edifici. De totes maneres es troba emplaçat al carrer del Mallol, un dels traçats històrics del municipi. Tant pel seu emplaçament, com per les llindes que presenta, l’edifici el situem entorn a dos moments claus de la història de Sant Hipòlit. D’una banda, al període d’esplendor que el poble va viure durant l’etapa pre-industrial. En el cas de Sant Hipòlit, sobretot rellevant va resultar el gremi de paraires, especialment durant els segles XV al XVII. En aquest cas però, no tenim constància de que la casa es construís durant aquest període. Un altre moment determinant, i que molts dels edificis emplaçats en aquest carrer en van patir les conseqüències, va ser la Guerra de Successió. Durant aquest conflicte, Sant Hipòlit va ser saquejat i cremat i per tant, durant el segle XVIII molts dels habitatges van haver de ser reconstruïts. Podria ser el cas d’aquest edifici, i més si tenim present que les llindes porten les dates de 1743 i 1760, alguns anys després de la finalització d’aquest conflicte.
Actuacions finca:
Les llindes amb les dates 1743 i 1760 documenten actuacions realitzades a la finca.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada